Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Концепції особистості у вітчизняній психології

а не окремих психологічних поглядів на її природу. Критерієм сформованості такої концепції ми вважаємо наявність у науко­вих працях цих персонологів ґрунтовного наукового визначен­ня особистості, цілісного уявлен­ня про її будову, розвиток і функ­ціонування як суб'єкта діяль­ності й поведінки, а також — існування прикладних аспектів їхньої концепції.

Отже, за ретроспективного аналізу й синтезу окреслених вище даних, виділених у наукових пра­цях вітчизняних психологів, мо­жуть бути реконструйовані справжні, повноцінні концепції особистості — навіть тоді, коли самі вчені не стверджували це. Крім того, деякі з вітчизняних «дефакто» персонологів змушені були «де-юре», за певних ідеологічних, політичних умов маскувати, при­ховувати свої теоретичні погляди на особистість. Так, наприклад, ми переконані, що Л. Виготський навмисне завуалював своє оригі­нальне «учення про особистість» у наукових працях, чудово розу­міючи нищівну для психології особистості суть авторитарного сталінського режиму, за якого йому довелося жити і працювати. Тому теоретики й історики су­часної вітчизняної психології му­сять провести величезну аналітич­ну, реконструктивну роботу, як це зробили, приміром, американські спеціалісти, щоб повернути ук­раїнській науці й суспільству ве­личезну теоретичну скарбницю оригінальних концептуальних да­них про особистість. І мовиться не стільки про «хрестоматійний» огляд теоретичних поглядів наших класиків на особистість, скільки про реконструкцію цих поглядів у вигляді повноцінних концепцій.

На цьому шляху нас очікують справжні наукові відкриття, завдя­ки яким українська психологія по­стає як гідний член світового пси­хологічного товариства й отримує творчий стимул для свого подаль­шого розвитку.

Спробу розпочати таку роботу в галузі психології особистості і здійснено автором. Перші резуль­тати такої роботи представлено в наступних статтях, у яких викла­дено концепції особистості таких видатних вітчизняних психологів, як В. Бехтерев, О. Лазурський, Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. Леонтьев, К. Платонов, Г. Кос-тюк і В. Моргун. Автор запрошує читачів до ознайомлення з концепціями особистості славетних вітчизняних персонологів, які сприяють відродженню гідності української психологічної науки.

Концептуальне уявлення про особистість в об’єктивній психології та рефлексології В. Бехтерєва

Володимир Михайлович Бех­терев (20 січня 1857р. — 24 грудня 1927 р. ) народився в с. Соралт В'ятської губернії Росії в сім 7 служ­бовця

1878р. закінчив з відзнакою Петербурзьку медика-хірургічну (згодом Військово-медичну) акаде­мію, отримавши звання лікаря-докторанта. Був залишений при клініці нервових і душевних хвороб академії для підготовки докторської дисер­тації з медицини, яку успішно за­хистив 1881 р. Услід за цим був обраний професором Казанського університету, де 1885 р. за його ініціативи та участі створюється перша в Росії лабораторія експери­ментальної психології. 31883р. очо­лює кафедру психіатрії та клініку нервових і душевних хвороб Петер­бурзької Військово-медичної ака­демії, дійсним членом якої обирається 1899 р. 1908 р. заснував і очолив Психоневрологічний інсти­тут у Санкт-Петербурзі, який став першим у світі центром з комплексного вивчення людини.

Наукові інтереси В. Бехтерева зосереджуються в галузях психі­атрії, невропатології, фізіології, психології, психогігієни, психопро­філактики, педагогіки, соціології. Ним створений відомий у психо­логічній науці напрям, який отри­мав спочатку назву об'єктивної психології (1904 p. ), а потім — психорефлексології (1910р. ) і, на­решті, — рефлексології (1917 p. ).

У вересні 1905 р. В. Бехтерев виступив у Києві з програмовою доповіддю «Особистість та умо­ви її розвитку і здоров'я» на II з'їзді вітчизняних психіатрів [3]. Згодом його погляди на осо­бистість були викладені у фунда­ментальній праці «Об'єктивна психологія» (3 випуски у 1907— 1910 pp. ) та інших роботах (див. бібліографію).

 

2. Розуміння особистості

В. Бехтерев вважав, що визна­чення поняття особистості пов'я­зане в науці з великими супереч­ностями. Про це свідчать різні погляди і думки, залежно від на­прямів дослідження психіки.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные