Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Концепції особистості у вітчизняній психології

що визначаються негармо­нійними «взаєминами між тілом і духом», слабким фізичним розвит­ком, низкою інфекційних захво­рювань і хвороб, що укорінюють­ся в недостатньому та неправиль­ному харчуванні в дитинстві та в дорослому віці.

Те саме стосується і неспри­ятливих економічних умов, що поступово призводять до недо­статнього харчування, фізично­го ослаблення організму, уна­слідок чого виникають висна­ження, недокрів'я, різноманітні фізичні хвороби, які позбавляють мозок харчування, знижують ро­зумові сили, що перешкоджає повноцінному розвиткові особи­стості [22, с. 149].

Однак, найважливішим чинни­ком недостатнього розвитку особистості стає, за переконанням В. Бехтерєва, відсутність або неправиль­на організація суспільної діяльності людей. За відсутності суспільної діяльності немає і повноцінної осо­бистості. Великий психолог і соці­олог неодноразово повторює: «Без суспільної діяльності особистість зупиняється на певному ступені свого розвитку, представляючись більш або менш байдужим до сус­пільних потреб; вона є пасивним членом суспільства, що втрачає ту самодіяльність, яка слугує запору­кою нормального розвитку суспіль­ного життя і міцного розвитку державності» [22, с. 149].

Наслідками відсутності пра­вильно організованої, у формі самоуправління, суспільної діяль­ності стають порожнеча та нероб­ство. Для виникнення останніх особливо сприятливі умови вини­кають у більш забезпечених про­шарках суспільства. А неробство, зокрема, призводить до зниження розумової працездатності, до ро­зумового, морального і фізичного виродження. Цей процес деградації особистості підсилюється, якщо до неробства приєднуються алко­голізм та інші надмірності.

В. Бехтерев надавав особливо­го значення ролі виховання та на­вчання у становленні особистості. Для її правильного, цілісного роз­витку необхідне поступове при­вчання до систематичної праці, до самостійного мислення із широ­ким критичним світоглядом, стійкість характеру — за ретельного дотримання фізичної та розумової гігієни [22, с. 150].

Він наголошує, що правиль­не і раціональне виховання має починатися з перших днів життя людини, адже засади майбутньої особистості укорінюються ще у дошкільному віці. Уже тоді по­чинаються відхилення в харак­тері, їх слід своєчасно усувати. Через це на перший план вису­вається правильний напрям ро­зумового розвитку, що має забез­печити освіта

Невігластво і вади освіти стають головною умовою недорозвитку особистості. Тому цивілізовані країни конкурують між собою в ефективній поста­новці й розвитку шкільної спра­ви [22, с. 151].

 

5. Особистість як визначальнийчинник суспільної діяльності, як визначник, керівник дій і вчинків

За переконанням В. Бехтерева, учинки й дії є об'єктивним вираженням особистості. Учинки й дії перебувають «у прямому співвідно­шенні зі сферою особистості, об'єднуються як у просторі, так і в часі відповідно до визначеної мети, яка пов'язана з її потреба­ми» [18, с. 397].

В. Бехтерев чи не вперше у пси­хології показав вирішальну роль особистості у суспільному житті. Він стверджував, що «особистість є тією основою, на якій ґрунтуєть­ся сучасне суспільне життя» [22, с. 309].

Суспільство постає, на його думку, як зібрання більш або менш діяльних особистостей, що взаємопов'язані між собою, в ім'я спільних інтересів і праг­нень, родинною спорідненістю та схожістю основних психічних рис. Це зібрання він характери­зує як збірну соборну осо­бистість, що об'єднана політич­ними, правовими тощо спільни­ми інтересами. Прогрес народів, їх цивілізованість і культура за­лежать від ступеня розвитку осо­бистостей, що входять у це зібрання, від діяльної участі кожної особистості у досягненні загальної мети, у створенні спільних благ. Активна само­діяльна особистість висуває у вільному суспільстві нові плани і нові горизонти, тоді як пасивні особи, що розвиваються в умо­вах рабства, здатні тільки до по­вторення й наслідування. В. Бех­терев надає великого значення для самого існування сучасних країн не зовнішнім силам, зок­рема і владі, а моральним заса­дам згуртованості особистостей.

Роль особистості в

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные