Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Книговедческие ячейки в Украине в первой половине ХХ века

Зміст

Вступ

  1. УНІК: роль і місце у створенні фундаменту української книгознавчої освіти
  2. «Бібліологічні вісті» як цінне джерело для розвитку книгознавства та книгознавчої періодики.
  3. Відродження українського книгознавства у другій половині ХХ ст.

Висновок

Список використаних джерел та літератури 


Вступ

Актуальність дослідження. Останніми роками в Україні все більше уваги приділяється науково-дослідницькій діяльності, яка набуває пріоритетного значення для вищих навчальних закладів, великих бібліотек, музеїв, архівів та ін. Одним із її вагомих результатів є формування й успішне багаторічне функціонування наукових шкіл. Особливе місце в їхній мережі посідають осередки книгознавчого, бібліотекознавчого та бібліографознавчого профілю — ексклюзивні наукові осередки, корпоративні об'єднання дослідників-однодумців на чолі з відомим ученим-лідером, які відіграють вагому роль у розвитку галузевої науки.

На терені України серед найрезультативніших осередків означеного профілю можна назвати харківську, київську, рівненську, львівську наукові школи та інші творчі об'єднання науковців-подвижників.

Сучасні книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство базуються на надійному підґрунті теоретичних здобутків попередників. Наукові ідеї, концепції, парадигми, розподілені в часі та просторі, завдяки науковій комунікації (формальній і неформальній, вербальній і невербальній, безпосередній чи опосередкованій), набувають своєрідного ренесансу, актуалізуються з часом; стають плідними через століття; сприяють осмисленню законів і закономірностей еволюції теоретичної думки, внеску окремих особистостей та наукових шкіл в її розбудову; дають змогу окреслити перспективи розвитку книжкової, бібліотечної, бібліографічної практики, науки, освіти, управління в сучасному соціально-комунікаційному просторі.

Спроби викладення деяких фактів книгознавчої та бібліографічної діяльності першої половини ХХ ст. в межах сучасної території України були, але комплексного багатоаспектного дослідження цих процесів обмаль. З отриманням незалежності України та наданням доступу до раніше недоступних джерел, з’явилася реальна можливість дослідити та переосмислити багато питань історії книги, у тому числі: простежити процеси створення та поширення української книги другої половини ХХ ст. ; дослідити видавничу діяльність українських друкарень в Україні; ввести в науковий обіг нові архівні джерела, узагальнити результати праці місцевих бібліографів, громадських діячів, краєзнавців.

Загальні методологічні та методичні питання щодо історії української книги, бібліографії, історії бібліотечної справи розкриті такими науковцями, як Гуменюк М. , Дубровіна Л. , Дашкевич Я. , Ковальчук Г. , Корнєйчик І

, Кулешов С. , Максименко Ф. , Маслов С. , Меженко Ю. , Марченко М. , Омельчук В. , Онищенко О. , Ясинський М. та багатьма іншими істориками і теоретиками української книги і бібліографії.

Об’єктом дослідження є книгознавчі осередки в Україні в першій половині ХХ століття.

Предмет дослідження – видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність книгознавчих осередків України означеного періоду.

Метою роботи є характеристика видавничої та інформаційно-бібліографічної діяльності книгознавчих осередків України у першій половині ХХ ст.

Поставлена мета зумовила визначити такі основні завдання  дослідження:

- з’ясувати основні чинники, що впливали на розвиток книгознавчих осередків в зазначений період;

- розкрити роль і місце українського наукового інституту книгознавства у створенні фундаменту української книгознавчої освіти;

- виявити провідні напрями діяльності журналу «Бібліологічні вісті» як цінного джерела для розвитку книгознавства та книгознавчої періодики;

- розкрити особливості відродження українського книгознавства у другій половині ХХ ст. ;

- простежити розвиток історії книги в Україні впродовж першої половини ХХ ст.

Методи дослідження. У роботі були використані такі методи як: історико-порівняльний, типологічний, конкретно-історичний, хронологічний, а також спеціальні методи історіографічного, джерелознавчого аналізу документів, бібліографічного та книгознавчого аналізу видавничої діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные