Походження та основні етапи формування українського етносу

ПЛАН

Проблеми походження українського етносу в історичній літературі 

Основні етапи формування українського народу.  

Перші згадки етнопоніма „Україна” 

Походження української національної символіки.  

Геополітичне становище українських земель.  


Проблеми походження українського етносу в історичній літературі

Перш ніж відповідати на питання, «як і коли виник український етнос, як і завдяки чому став державним та розвинувся в націю», автори вважають за необхідне спочатку відповісти на питання: а «Що» таке етнос загалом, український ет­нос зокрема». На їх думку, етнос - явище Космічне, він - це «породження Природи (як єд­ності дії енергії Землі і Неба)». Етноси є «. . . синтезом якостей, зумовлюваних світом мета­фізичним: в їхньому коді сконцентровані як фізично-біологічні чинники, так і соціокультурні, релігійно-філософські, психічні. . . ». Вони наголошують, що «. . . матір'ю людини, а відтак роду, етносу, нації, є природа з її похідними - мовою, культурою, релігією». Етноси формуються Природою, яка «є синтезом географічного середовища та морально-етичної культури». Отже, унікальне співвід­ношення географічних та кліматичних особливостей території (це і клімат, і особливості флори та фауни, і природний ландшафт) вагомо впливають на формування етносу, кристалізацію його істотних особливостей, відмінностей від інших етносів.

Особливого значення у формуванні етносу автори надають феномену пам'яті, що являє собою синтез свідомого і підсвідомого. Це па­м'ять «землі і неба, сім'ї і роду, культу предків, богів і долі, пам'яті життя і смерті, добра і зла, тимчасового і вічного, життя і слова». Адже, як зазначають вони,«. . . не лише Природа, а й «пам'ять» генерує процес перетворення племен в етноси, а далі - в якості свідомості, самосві­домості та ідеології - в нації. Знищення «пам'яті» (історії народів, їхніх культур і мов, стосовно України -українознавства) веде до метаморфози етносів та обернення їх в інертні «маси», що стають вторинною «сировиною» для інших етносів».

Ще одним фактором генези етносів є культура, що набула вирішального значення в їх еволюції. «Фізична й духовна культура перетворювала біологічного індивіда в людину; свідомі себе люди творили роди; роди (племена) - етноси», - ска­зано в монографії.

Чи не основним чинникому формуванні етно­сів вчені вважають Мову, яка, за їхніми словами, постає як «найуніверсальніша форма об'єднувальної цілісності й «пам'яті»

. . ». Вони стверджують, що «мова - це генотип етносу, форма універсальної цілісності його Буття і Свідомості, його Дух і Душа, - тому загибель мови є ознакою загибелі етносу». Автори наголошують на інтегративній ролі мови, зазначають, що «саме мова об'єднувала групи людей в роди, племена і державні утворення, кристалізувала етно-духовну цілісність, гармонію між мікро і макросвітом. . . ». Мова є одночасно і «породженням людей, і деміургом етносів», вона перетворює біо­логічного індивіда в особистість. Отже, роблять висновок вчені, «. . . кожен народ-самодостатній. Його формують природа й культура. Душею нації є мова, а її геном - етнос».

Коли ж і де формується український етнос? Намагаючись дати відповіді на ці питання, П. Ко­ноненко і Т. Кононенко аналізують праці відомих істориків, археологів та антропологів XIX ст. (М. Грушевського, В. Щербаківського, В. Антоновича, X. Вовка, В. Хвойки, M. Максимовича) та сучасних дослідників (В. Барана [7], В. Сніжка [9]). І якщо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні