Промисловий зразок

План

Отримання патенту України на промисловий зразок. 3

Умови надання правової охорони промислового зразка. 3

Хто має право на одержання патенту на промисловий зразок?. 4

Які права має власник патенту на промисловий зразок?. 5

Подання заявки. 5

Заявка. 7

Експертиза заявки. 8

Патентування промислового зразка в іноземних державах. 9

Державне мито і збори. 10

Як сплачуються збори. 10

Пільги у сплаті зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності 13

Як сплачується мито. 14

Література. 15


Отримання патенту України на промисловий зразок

 Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188 -ІІІ (2188-14) від 21. 12. 2000 р. , (далі - Закон).

 Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

 Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом

 Патент є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державним департаментом інтелектуальної власності України (далі - Держдепартамент).

 Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується за клопотанням власника, але не більше як на п'ять років.

 Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

 Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка).

 Патент України на промисловий зразок діє тільки на території України.

 

Умови надання правової охорони промислового зразка

 Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

 Не можуть одержати правову охорону:

• об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);

• промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

• друкована продукція як така;

• об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

 Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

 Умовами патентоспроможності промислового зразка є новизна та промислова придатність.

 Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

 

Хто має право на одержання патенту на промисловий зразок?

 Право на одержання патенту має:

• автор;

• роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;

• правонаступник автора або роботодавця.

 

Які права має власник патенту на промисловий зразок?

 Патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти його використання всім іншим особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що надаються патентом.

 Права, що випливають з патенту, діють з дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

 

Подання заявки

 Вимоги до складу, оформлення матеріалів і подання заявки визначені у "Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок", що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 226/6514 від 06. 03. 2002 р. (далі - "Правила складання та подання заявки") та Наказі

1 2 3 4 5 6 7