Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Інтелектуальна цінність економічних знань

Після тисячоліть існування виробництва суто матеріального характеру наприкінці XX століття людство почало переорієнтовуватися на новий, ін­телектуально-інформаційний шлях розвитку, формувати економіку знань — джерело економічного і соціального поступу. Тобто у сучасному світі ціну кінцевої продукції дедалі менше визначає вартість матеріалу, натомість у ній зростає інтелектуальна складова. Нині головним джерелом багатства суспільства, нації стають знання, інтелект, завдяки яким додана вартість виникає у процесі генерування і використання нових ідей, нестандартних рішень і технологій. Тільки створення вартості у знаннємісткій еконо­міці може сприяти підвищенню конкурентоспроможності вироблюваного продукту. В цьому контексті значно зростає роль інтелектуально-твор­чої праці науковців, конструкторів, програмістів, інженерів тощо. Отже, створення вартості в економіці знань пов'язане з радикальними змінами у суспільстві та моделях ведення підприємницької діяльності.

Автори статті аналізують ситуацію в Україні щодо розбудови еконо­міки знань, пропонують шляхи розв'язання проблем у процесі переорієнта­ції виробництва від матеріального до інноваційне-інтелектуального спря­мування.

Якщо конкурентні переваги у традиційній економіці забезпечував доступ до природних джерел і сировини, зручні транспортні маршрути, місткий ринок, де­шева робоча сила, то в економіці знань за­порукою успіху стали інновації та підпри­ємництво, яке ґрунтується на знаннях, розвиненій інфраструктурній інформації (Інтернет, бази даних, телекомунікації, мо­більний зв'язок).

У постіндустріальних країнах основни­ми виробничими ресурсами є знання, ін­телект, інноваційно-інформаційні техно­логії, «high tech», які формують рейтинг знаннємісткої економіки. А джерелом еко­номічного зростання стає продукування ідей як конкурентоспроможного товару. Сьогодні лідерами у створенні економіч­ного багатства є країни, у валовому на­ціональному продукті яких закладені ви­сока питома вага знань, нематеріальних активів і товарів, великі інвестиції в освіту, науку, охорону здоров'я та поліп­шення якості довкілля

Без перебільшення можна стверджувати: саме сила розуму визначає усе або майже все. Інтелектуаль­на власність — високоліквідний товар, який має і свою специфіку: будучи нема­теріальним, він формує матеріальну осно­ву розвитку країни і визначає ефектив­ність економіки у майбутньому. На жаль, в Україні ще немає чіткої координації кон­кретних дій з метою переходу до новітньої моделі економіки.

Нині очевидно, що в цьому процесі слід задіяти всі основні елементи продуктивних сил — як матеріальні, так і нематеріальні, зокрема, організаційно-управлінський до­свід, фонди науково-технічних знань, люд­ський капітал. Для підвищення ефек­тивного виробничого потенціалу тепер не­має інших шляхів, крім забезпечення від­повідних рівнів і темпів нагромадження у сфері неречових форм багатства (ноу-хау, інформація, патенти). Недооцінка цього загрожує неминучим відставанням як окре­мих підприємств, так і економіки країни в цілому.

Але це не означає, що традиційні сфери виробництва (земля, вода, надра, капітал, праця) втратили своє первинне значення. Вони продовжують посідати вагоме місце в індустріальних, а також країнах доіндустріальної стадії розвитку. Лише у країнах «золотого мільярда» справді відбувається революційне утвердження примату інте­лектуальної праці, інтелектуальної влас­ності, інтелектуального капіталу. І базує­ться все це на інноваціях, які дають мож­ливість, передусім підприємливим людям, істотно впливати на економічний поступ. Враховуючи це, можна стверджувати, що лише невідкладна і якісна модернізація іс­нуючих в Україні виробничих потужностей на основі інтелектуального капіталу і мо­білізація всіх ресурсів здатні забезпечити економічний прорив та підвищення добро­буту народу.

Інтелектуальний капітал в економіці знань вирізняється такими показниками:

• інноваційність країни (інтенсивність продукування і комерціалізація іннова­цій) — загальна величина науково-до­слідних та дослідно-конструкторських робіт

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні