Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Роздрібний продаж товарів на торговельному підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП.

1. РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ, ЯК ОСНОВА ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   

2. СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА   

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ   

4. АКТИВІЗАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ В МАГАЗИНІ ЇХ ЗНАЧЕННЯ  

5. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ   

ВИСНОВКИ   

СПИСОК ВИКОРСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   

 

Вступ.

Двадцять перше століття та перехід України до ринкової економіки нині висувають раніше не відомі завдання майже в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства, які потребують нових підходів, глибоких знань та вмінь вирішувать їх. Торгівля- це одна з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої значною мірою залежить якість життя людини, розвиток економіки та її конкурентноспромржності у глобалізованому світі. Тому вона потребує кардинальних змін відповідно до сучасних вимог за різними напрямками її діяльності, зокрема в організації системи торговельного обслуговування населення.

Роздрібна торгівля- це сфера підприємницької діяльності щодо продажу товарів і послуг кінцевим споживачам для власного, сімейного або домашнього використання. Роздрібна торгівля виконують такі основні функції: збирає асортимент товарів і послуг від значної кількості постачальників, виробників, оптових торговців, пропонуючи їх для продажу; сортує товар; надає інформацію виробникам, постачальникам, а також покупцям через рекламу, вітрини, надписи, торговельних працівників ж; сприяє учасникам каналів збуту в маркетингових досліджень; зберігає товари, розміщує їх відповідним чином у торговельних приміщеннях; встановлює ціну на товар; розраховується за продукцію з постачальником після отримання її до продажу споживачеві; завершує угоди, використовуючи визначені форми роботи, включаючи кредитну політику.

Роздрібні підприємства можна класифікувати за кількома ознаками: формами власності ( незалежні роздрібні торговці, добровільні мережі, кооперативи незалежних роздрібних торговців, споживачі кооператоративи, роздрібні франшизи або організації утримувачів привілеїв, роздрібні конгломерати); за показниками організації та обсягу послуг для споживачів (підприємства самообслуговування; торговельні підприємства з вільним оборотом товарів, підприємства торгівлі з обмеженим обслуговуванням, роздрібні підприємства з повним обслуговуванням) ; за структурою товарного асортименту ( спеціалізовані магазини, універмаги, універсами широкого профілю, магазини товарів повсякденного попиту); за принципом ведення цінової політики( магазини знижених цін, складин магазини, виставки каталогів товарів); немагазинна роздрібна торгівля( торговельні автомати, торгівля нарозніс, служба замовлень зі знижкою, роздрібна торгівля поштою або по телефону); за концентрацією магазинів (центральний діловий центр, торговельний центр мікрорайону).

Рішення, які має прийняти роздрібний торговець для ефективного функціонування, пов’язані з вибором цільового ринку, товарним асортиментом, комплексом послуг, атмосферою в магазині, ціновою політикою, методи стимулювання, місцерозташування підприємства.

На розвиток роздрібної торгівлі впливає багато факторів- демографічні, стиль життя, конкуренція, витрати, науково-технічний розвиток.

В даній курсовій роботі мною розповідається про роздрібний продаж товарів, як основа торговельної діяльності підприємства; про сучасні методи роздрібного продажу товарів і їх характеристика; рекомендації щодо впровадження сучасних форм продажу товарів; активізація та стимулювання продажу товарів в магазині їх значення; ефективність сучасних методів продажу товарів. Робота виконання на матеріалах АРГО-Р.    

 

1. Роздрібний продаж товарів, як основа торговельної діяльності підприємства

Роздрібний продаж товарів проводиться роздрібними підприємствами (база­ми, торговими складами), посередниками, а також організаторами роздрібного товарообороту

Роздрібна реалізація товарів має провідне; значення для діяльності роздрібних ланок, оскільки забезпечує отримання роздрібних підприємствами необхідно­го прибутку, задоволення попиту і потреб населення в товарах і послугах.

Для здійснення продажу товарів як однієї з комерційних функцій підприємства повинні визначити орієнтири (показники) по реалізації това­рів в тісній ув'язці з прогнозом роздрібного товарообороту. Основою роз­робки таких орієнтирів повинні стати маркетингові дослідження потреб, по­питу, ємності ринку, аналіз ринкової ситуації, визначення частки даного оптового підприємства на ринку. Як інформаційну базу необхідно викорис­товувати систему маркетингової інформації» а Для розрахунків застосовува­ти сучасні методи аналізу, використовувати сучасну обчислювальну техніку, що забезпечить багатоваріантність показників, облік наслідків, зумовлених запланованими маркетинговими заходами.

У наш час, коли відмінена система прикріплення покупців до постачаль­ників, здійснюється вільна купівля-продаж товарів і створені умови для са­мостійного вибору магазинами постачальників товарів, зростає значущість комерційної діяльності по встановленню оптимальних господарських зв'яз­ків з роздрібними підприємствами.

Роздрібним підприємствам необхідно визначити свій цільовий ринок, а не намагатися обслужити одразу всіх. Так, можна вибрати цільову групу мага­зинів за ознаками їх розмірів (наприклад, тільки великі роздрібні підприємс­тва), їх видами (наприклад, тільки магазини одягу), їх зацікавленістю в пос­лузі (наприклад, магазини, що потребують комерційного кредиту) і на основі інших критеріїв.

У рамках цільової групи роздрібне підприємство може виділити найбільш оптимальні (вигідні) для себе роздрібні підприємства, розробити для них ко­мерційні пропозиції по наданню послуг і встановити тривалі госпо­дарські зв'язки.

Серед маркетингових рішень роздрібних баз важливим є рішення про товар­ний асортимент і комплекс послуг. Бажаною є пропозиція широкого асорти­менту товарів і підтримка достатніх запасів для негайного постачання. Од­нак, в умовах ринку оптові бази на основі маркетингових досліджень повинні визначити, якою кількістю асортиментних груп товарів займатися, і відібра­ти з них найбільш вигідні для себе.

Одночасно роздрібні підприємства вирішують, які саме послуги допомага­ють добиватися господарських зв'язків з роздрібними підприємствами, а від яких послуг потрібно відмовитися або зробити їх платними. Основне - сформувати чітко виражений комплекс послуг, найбільш цінних з точки зору роз­дрібних підприємств.

У рамках маркетингу магазину повинні розробити програму стимулю­вання збуту, розглядаючи при цьому збут як колективні зусилля по забезпе­ченню продажу товарів покупцям, зміцненню відносин з іншими і за­доволенню їх потреб в послугах.

Вирішивши вдатися до стимулювання збуту, роздрібні підприємства пови­нні визначити його задачі, відібрати необхідні засоби стимулювання, розро­бити відповідну програму, організувати її попереднє випробовування і вті­лення в життя, забезпечити контроль за її ходом і провести оцінку досягнутих результатів.

Задачі стимулювання збуту витікають із задач маркетингу товару. Зокре­ма, серед задач стимулювання роздрібних споживачів можуть бути такі, як заохочення магазинів за включення нового товару в свій асортимент, підт­римку більш високого рівня запасів товару і пов'язаних з ним витрат, фор­мування у магазинів прихильності до марки і т. д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні