Роздрібний продаж товарів на торговельному підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП.

1. РОЗДРІБНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ, ЯК ОСНОВА ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   

2. СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА   

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ   

4. АКТИВІЗАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ В МАГАЗИНІ ЇХ ЗНАЧЕННЯ  

5. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ   

ВИСНОВКИ   

СПИСОК ВИКОРСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   

 

Вступ.

Двадцять перше століття та перехід України до ринкової економіки нині висувають раніше не відомі завдання майже в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства, які потребують нових підходів, глибоких знань та вмінь вирішувать їх. Торгівля- це одна з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої значною мірою залежить якість життя людини, розвиток економіки та її конкурентноспромржності у глобалізованому світі. Тому вона потребує кардинальних змін відповідно до сучасних вимог за різними напрямками її діяльності, зокрема в організації системи торговельного обслуговування населення.

Роздрібна торгівля- це сфера підприємницької діяльності щодо продажу товарів і послуг кінцевим споживачам для власного, сімейного або домашнього використання. Роздрібна торгівля виконують такі основні функції: збирає асортимент товарів і послуг від значної кількості постачальників, виробників, оптових торговців, пропонуючи їх для продажу; сортує товар; надає інформацію виробникам, постачальникам, а також покупцям через рекламу, вітрини, надписи, торговельних працівників ж; сприяє учасникам каналів збуту в маркетингових досліджень; зберігає товари, розміщує їх відповідним чином у торговельних приміщеннях; встановлює ціну на товар; розраховується за продукцію з постачальником після отримання її до продажу споживачеві; завершує угоди, використовуючи визначені форми роботи, включаючи кредитну політику.

Роздрібні підприємства можна класифікувати за кількома ознаками: формами власності ( незалежні роздрібні торговці, добровільні мережі, кооперативи незалежних роздрібних торговців, споживачі кооператоративи, роздрібні франшизи або організації утримувачів привілеїв, роздрібні конгломерати); за показниками організації та обсягу послуг для споживачів (підприємства самообслуговування; торговельні підприємства з вільним оборотом товарів, підприємства торгівлі з обмеженим обслуговуванням, роздрібні підприємства з повним обслуговуванням) ; за структурою товарного асортименту ( спеціалізовані магазини, універмаги, універсами широкого профілю, магазини товарів повсякденного попиту); за принципом ведення цінової політики( магазини знижених цін, складин магазини, виставки каталогів товарів); немагазинна роздрібна торгівля( торговельні автомати, торгівля нарозніс, служба замовлень зі знижкою, роздрібна торгівля поштою або по телефону); за концентрацією магазинів (центральний діловий центр, торговельний центр мікрорайону).

Рішення, які має прийняти роздрібний торговець для ефективного функціонування, пов’язані з вибором цільового ринку, товарним асортиментом, комплексом послуг, атмосферою в магазині, ціновою політикою, методи стимулювання, місцерозташування підприємства.

На розвиток роздрібної торгівлі впливає багато факторів- демографічні, стиль життя, конкуренція, витрати, науково-технічний розвиток.

В даній курсовій роботі мною розповідається про роздрібний продаж товарів, як основа торговельної діяльності підприємства; про сучасні методи роздрібного продажу товарів і їх характеристика; рекомендації щодо впровадження сучасних форм продажу товарів; активізація та стимулювання продажу товарів в магазині їх значення; ефективність сучасних методів продажу товарів. Робота виконання на матеріалах АРГО-Р.    

 

1. Роздрібний продаж товарів, як основа торговельної діяльності підприємства

Роздрібний продаж товарів проводиться роздрібними підприємствами (база­ми, торговими складами), посередниками, а також організаторами роздрібного товарообороту

Роздрібна реалізація товарів має провідне; значення для діяльності роздрібних ланок, оскільки забезпечує отримання роздрібних підприємствами необхідно­го прибутку, задоволення попиту і потреб населення в товарах і послугах.

Для здійснення продажу товарів як однієї з комерційних функцій підприємства повинні визначити орієнтири (показники) по реалізації това­рів в тісній ув'язці з прогнозом роздрібного товарообороту. Основою роз­робки таких орієнтирів повинні стати маркетингові дослідження потреб, по­питу, ємності ринку, аналіз ринкової ситуації, визначення частки даного оптового підприємства на ринку. Як інформаційну базу необхідно викорис­товувати систему маркетингової інформації» а Для розрахунків застосовува­ти сучасні методи аналізу, використовувати сучасну обчислювальну техніку, що забезпечить багатоваріантність показників, облік наслідків, зумовлених запланованими маркетинговими заходами.

У наш час, коли відмінена система прикріплення покупців до постачаль­ників, здійснюється вільна купівля-продаж товарів і створені умови для са­мостійного вибору магазинами постачальників товарів, зростає значущість комерційної діяльності по встановленню оптимальних господарських зв'яз­ків з роздрібними підприємствами.

Роздрібним підприємствам необхідно визначити свій цільовий ринок, а не намагатися обслужити одразу всіх. Так, можна вибрати цільову групу мага­зинів за ознаками їх розмірів (наприклад, тільки великі роздрібні підприємс­тва), їх видами (наприклад, тільки магазини одягу), їх зацікавленістю в пос­лузі (наприклад, магазини, що потребують комерційного кредиту) і на основі інших критеріїв.

У рамках цільової групи роздрібне підприємство може виділити найбільш оптимальні (вигідні) для себе роздрібні підприємства, розробити для них ко­мерційні пропозиції по наданню послуг і встановити тривалі госпо­дарські зв'язки.

Серед маркетингових рішень роздрібних баз важливим є рішення про товар­ний асортимент і комплекс послуг. Бажаною є пропозиція широкого асорти­менту товарів і підтримка достатніх запасів для негайного постачання. Од­нак, в умовах ринку оптові бази на основі маркетингових досліджень повинні визначити, якою кількістю асортиментних груп товарів займатися, і відібра­ти з них найбільш вигідні для себе.

Одночасно роздрібні підприємства вирішують, які саме послуги допомага­ють добиватися господарських зв'язків з роздрібними підприємствами, а від яких послуг потрібно відмовитися або зробити їх платними. Основне - сформувати чітко виражений комплекс послуг, найбільш цінних з точки зору роз­дрібних підприємств.

У рамках маркетингу магазину повинні розробити програму стимулю­вання збуту, розглядаючи при цьому збут як колективні зусилля по забезпе­ченню продажу товарів покупцям, зміцненню відносин з іншими і за­доволенню їх потреб в послугах.

Вирішивши вдатися до стимулювання збуту, роздрібні підприємства пови­нні визначити його задачі, відібрати необхідні засоби стимулювання, розро­бити відповідну програму, організувати її попереднє випробовування і вті­лення в життя, забезпечити контроль за її ходом і провести оцінку досягнутих результатів.

Задачі стимулювання збуту витікають із задач маркетингу товару. Зокре­ма, серед задач стимулювання роздрібних споживачів можуть бути такі, як заохочення магазинів за включення нового товару в свій асортимент, підт­римку більш високого рівня запасів товару і пов'язаних з ним витрат, фор­мування у магазинів прихильності до марки і т. д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні