Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Умови здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення

Зміст

Вступ 

РОЗДІЛ І. Правове регулювання здійснення інвестиційної діяльності в Україні 

1. 1. Поняття, види та правовий режим іноземних інвестицій.  

1. 2. Зміст та умови інвестиційної діяльності в Україні.  

1. 3. Законодавство про іноземні інвестиції 

1. 3. 1. Законодавчі рифи іноземного інвестування.  

РОЗДІЛ ІІ. Правовий статус іноземного інвестора, як суб’єкта інвестиційної діяльності в Україні 

2. 1. Поняття і види іноземних інвесторів.  

2. 1. 1. Права, обов’язки та відповідальність інвесторів.  

2. 2. Форми інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні, їх особливості 

2. 3. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.  

Висновки 

 

Вступ

Розвиток інвестиційної діяльності в Україні породжує ряд проблем, основною серед яких є захист прав інвесторів. В діючому законодавстві України є норми, які врегульовують питання захисту прав інвесторів, але вони в основному містять декларативні положення про захист їх прав і інтересів, що свідчить про необхідність детального вивчення даного питання і винайдення шляхів вдосконалення існуючої нормативно-правової бази і практики застосування діючих норм права.

Інвестиційна діяльність пов’язана х певним ризиком для інвестора. Тому оборот як внутрішніх, так і зовнішніх (іноземних) інвестицій в значній степені залежить від ефективності правових гарантій для інвестора, передбачених вітчизняним законодавством та міжнародними договорами України

Питання захисту прав та законних інтересів інвесторів є, в першу чергу, обов’язком держави. Саме держава повинна забезпечити законодавчі основи, які сприятимуть захисту прав інвесторів, і створити діючий механізм реалізації законодавчих норм.

Законодавство в обов’язковому порядку повинно забезпечувати слідуючі основні права інвесторів: право на отримання прибутку від інвестиційних вкладів; право на перевезення доходів через державний кордон України; право на судовий захист інвесторами своїх законних прав та інтересів, причому не декларативно, а реально. Окрім перерахованих існує ряд інших прав, які необхідні інвестору для нормального здійснення інвестиційної діяльності.

Актуальність даної теми (роботи) полягає в тому, що українська економіка потребує іноземних інвестицій набагато більше, ніж вони, іноземні інвестиції, фактично вкладаються. Причина цього в малопривабливому для іноземних інвесторів інвестиційному кліматі, а також нестабільний, далекий від оптимальності правовий режим іноземного інвестування в Україні, про що свідчать численні зміни в законодавстві, зокрема, в системі гарантій для іноземних інвесторів.

Метою роботи є вивчення умов здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення.

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі завдання:

  • здійснити аналіз законодавства, що регулює інвестиційну діяльність іноземних інвесторів;
  • з’ясувати сутність правового режиму іноземних інвестицій;
  • дослідити законодавчі проблеми іноземного інвестування;
  • визначити права, обов’язки та відповідальність іноземного інвестора;
  • визначити форми інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні та їх особливості;
  • дослідити, які гарантії і компенсації надає Україна іноземним інвесторам;
  • сформулювати пропозиції для можливого покращення інвестиційного клімату в Україні.

Об’єктом дослідження є інвестиційний клімат в Україні, тобто умови здійснення інвестиційної діяльності іноземними інвесторами, проблеми, з якими стикаються іноземні інвестори, однією з яких є нестабільність інвестиційного законодавства.

Предметом даного дослідження є діяльність іноземних інвесторів, їх права, обов’язки та відповідальність (правовий статус).

Для досягнення поставленої в роботі мети використовувалась система взаємодоповнюючих загальнонаукових та спеціальних методів.

Методологічною базою дослідження є комплекс методів збирання, аналізу та обробки інформації. Серед яких слід виділити методи загальнонаукового, системно-теоретичного, порівняльно-ретроспективного, структурно-функціонального аналізу джерел, вивчення нормативно-правових актів.

Основи джерельної бази для написання роботи становили нормативно-правові акти України, які регулюють інвестиційну діяльність в Україні, Господарський кодекс України, наукові статті та підручники.

Робота складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та літератури.

Основна частина містить два розділи, кожен з яких складається з трьох підрозділів. В першому підрозділі описуються поняття, види та правовий режим іноземних інвестицій. В другому підрозділі першого розділу викладено зміст інвестиційної діяльності та умови її здійснення так, як їх бачать самі інвестори на основі анкетного опитування, яке було проведено серед найбільших інвесторів в травні 2002 року. В цьому підрозділі містяться також деякі пропозиції з боку інвесторів щодо покращення умов інвестиційної діяльності в Україні. В третьому підрозділі  цього розділу викладено законодавство, що регулює здійснення іноземних інвестицій в Україні.

В другому розділі роботи викладено відомості про правовий статус іноземного інвестора як суб’єкта інвестиційної діяльності. Зокрема, в підрозділі 2. 1 цього розділу описано види іноземних інвесторів, в 2. 2 викладені форми інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні, їх особливості, законодавчі та інші перепони, з якими стикаються іноземні інвестори під час здійснення такої діяльності. В підрозділі 2. 3 описані гарантії та компенсації іноземним інвесторам, проблеми визначення розміру шкоди, її відшкодування, законодавчі проблеми.

Дана робота може використовуватись як навчальний посібник для вивчення теми „Правовий статус іноземних інвесторів”. Оскільки містить в собі наукові дослідження, практичні рекомендації для покращення умов здійснення інвестування в українську економіку. На нашу думку, викладені в роботі міркування і пропозиції доцільно використати при удосконаленні правового регулювання здійснення інвестицій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні