Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Умови здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення

Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона -Україна (держава) доручає іншій стороні - інвесторові на визначе­ний строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'я­заних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибут­кової продукції.

Відносини, що складаються в процесі укладення та виконання таких договорів, регулюються Законом України від 14 серпня 1999 р. «Про угоди про розподіл продукції», що визначає:

 • учасників цих відносин: а) інвестори та б) держава (в особі Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим або органу місцевого самоврядування, на території яко­го розташована ділянка надр, що передається в користування на умовах угоди про розподіл продукції); в) Постійно діюча міжві­домча комісія (Міжвідомча комісія), яка утворюється Кабінетом Міністрів України у складі представників державних органів, ор­ганів місцевого самоврядування, народних депутатів України і уповноважена вирішувати питання з організації укладення та ви­конання угод про розподіл продукції;
 • умови укладення угоди про розподіл продукції (ст. 6);
 • конкурсні засади визначення інвестора, з яким укладається угода про розподіл продукції (ст. 7);
 • вимоги до угоди про розподіл продукції (ст. 8), в т. ч. до її форми (письмова) та змісту, зокрема, істотних умов угоди - пере­ліку видів діяльності інвестора та програми обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором у конкурсній заяві, а також інших істотних умов:
 • найменування сторін угоди та їх реквізити;
 • характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової роз­робки надр;
 • умови надання земельної ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та ділянки надр;
 • проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;
 • вид (види) користування надрами;
 • перелік, обсяги і строки виконання передбачених угодою робіт;
 • вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;
 • права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо ко­ристування землею, надрами та інші права, а також його обов'яз­ки, передбачені частиною п'ятою цієї статті;
 • орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин (виробленої продукції);
 • умови використання корисних копалин;
 • порядок визначення вартості видобутих корисних копалин;
 • порядок внесення платежів за користування надрами та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
 • пункт виміру;
 • обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;
 • умови визначення обсягу компенсаційної продукції;
 • склад витрат, що підлягають відшкодуванню компенсацій­ною продукцією;
 • порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;
 • порядок і строк передачі державі належної їй частини при­буткової продукції. Угодою може передбачатися передача державі грошового еквівалента частини прибуткової продукції, що нале­жить державі;
 • порядок переходу права власності на вироблену продукцію;
 • порядок одержання інвестором частини прибуткової про­дукції, що належить йому відповідно до угоди;
 • порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;
 • порядок контролю за веденням передбачених угодою ро­біт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що подаються інвестором Міжвідомчій комісії;
 • вимоги щодо повернення ділянок надр та земельних діля­нок, наданих для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, після закінчення дії угоди у разі її дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повер­нення цих ділянок;
 • умови внесення змін, дострокового припинення або продов­ження дії угоди;
 • умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, пе­редбачених угодою;
 • вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт;
 • порядок консервації або ліквідації гірничих об'єктів;
 • строк дії угоди, дата, місце підписання та порядок набрання нею чинності;
 • відповідальність сторін угоди та засоби її забезпечення;
 • порядок розгляду спорів;
  • строку дії угоди про розподіл продукції (ст
   14), який визна­чається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років з дня її підписання;
  • державної реєстрації угоди про розподіл продукції (ст. 15), що провадиться Міжвідомчою комісією в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
  • порядок виконання угод про розподіл продукції (статті 16-32);
  • валютне регулювання під час виконання угод про розподіл продукції (статті 33-34).

 

2. 3. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні здійснюється з метою заохочення та ефективного залучення іноземного капіталу в економіку країни і являє собою розпорядчу та виконавчу ланки відповідних державних органів у справах впровадження системи допуску капіталу, встановлення сприятливого режиму та умов інвестиційної діяльності.

Для окремих суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог гарантії національної безпеки держави.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні