Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Умови здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення

Отже, питання забезпечення гарантій взагалі й вказаних зокрема належно не врегульовано й до того ж немає практичного механізму їх реалізації. Адже законодавець, передбачивши стягнення компенсації і відшкодування збитків іноземним інвесторам, в той же час не вказав строків їх виплати, а також тих, хто конкретно має виконувати ці обов’язки, та не вказав джерело, з якого ці виплати будуть здійснюватися. Раніше однойменний законодавчий акт передбачав, що компенсація збитків іноземним інвесторам здійснюється з Державного бюджету України або з інших джерел у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Саме з причини неврегульованості правового механізму відсутні єдині підходи щодо цін, які повинні братись за основу при визначенні розміру компенсації. Причина – двоїстість самого законодавця, який передбачив застосування „поточних ринкових цін або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою”. З урахуванням міжнародної практики та основних засад виплати компенсації іноземному інвестору, які передбачені двосторонніми міжнародними Угодами з цих питань, є підстави рекомендувати за основу брати лише ринкові ціни. Тобто компенсація має відповідати принципу повного відшкодування шкоди, на якому базується цивільно-правовий інститут – зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Одним із видів юридичних гарантій, що надаються інвестиційним Законом України є гарантія, у разі припинення інвестиційної діяльності. Статтею 11 Закону України „Про режим іноземного інвестування” [   ] встановлено, що в разі припинення інвестиційної діяльності іноземний  інвестор має право на повернення, не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності, своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України. При реалізації даної гарантії слід розмежовувати підстави припинення інвестиційної діяльності. Так, при припиненні інвестиційної діяльності, яка здійснювалася на підставі договору (контракту) або при ліквідації дочірньої фірми, настають саме вказані правові наслідки. Дещо по-іншому реалізуються передбачені права у разі, коли іноземний інвестор є співзасновником господарського товариства і володіє відповідною часткою, внесеною до статутного фонду товариства. В цьому випадку настають правові наслідки, передбачені в Установчому договорі та Статуті товариства, тому необхідно керуватись відповідними нормами Закону України „Про господарські товариства”. Так, при виході іноземного інвестора з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційно до його внеску у статутний фонд. Що стосується права учасника на повернення йому внеску повністю або частково в натуральній форму, то це залежить від згоди товариства.

І, нарешті, ще одним видом передбачених гарантій є гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій. інвестиційні закони усіх країн СНД передбачають цей вид гарантій. Право іноземного інвестора на трансферт доходів без спеціального валютного дозволу закріплено також законодавством Угорщини, Польщі, Словаччини. Спеціальні правові норми стосовно переказу платежів і доходів у зв’язку з інвестиціями закріплені двосторонніми Угодами про сприяння та взаємний захист інвестицій. Характерною особливістю спеціального законодавства вказаних країн та правових норм згаданих Угод є те, що вони гарантують право на безкоштовний переказ платежів не лише інвесторам, а й іноземним особам країни інвестора, які здійснюють управлінські функції або інші трудові обов’язки на території приймаючої країни. Іншою особливістю є те, що конструкція правових норм допускає широке застосування понять „платежів та доходів”. Так, законодавством згаданих країн передбачено право іноземного інвестора після оплати податків всі отримані суми у зв’язку з інвестиційною діяльністю конвертувати за обмінним курсом в іноземну валюту і переказувати безкоштовно за кордон. Передбачено також, що іноземні особи після сплати необхідних податків мають право за рахунок отриманої заробітної плати, інших доходів, які є винагородою за роботу, придбати вільно конвертовану валюту за офіційним обмінним курсом і безперешкодно переказати її за кордон

Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, встановлені ст. 12 Закону України „Про режим іноземного інвестування”. Згідно  з цією нормою іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій. із її змісту випливає, що законодавець не розрізняє кошти, одержані від примусових вилучень як компенсації внаслідок заподіяння шкоди, від переказу  самих прибутків і доходів. Застосований законодавцем термін „. . . та інших коштів. . . ” свідчить про можливість широкого тлумачення видів платежів, які іноземний інвестор може переказувати за кордон. Український законодавець, на відміну від деяких країн СНД, послідовно в трьох інвестиційних законах проводив положення про те, прибутки, доходи та інші кошти, щодо яких надавалася гарантія їх переказу, повинні бути одержані на законних підставах лише внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Тобто йдеться про наявність правового зв’язку між інвестуванням і отриманими прибутками. Таким чином, поза межами правового регулювання щодо надання гарантій можуть бути випадки отримання іноземним інвестором коштів, не пов’язаних з його інвестиційною діяльністю (наприклад, за особистими зобов’язаннями). Тому цю обставину необхідно враховувати  в практиці залучення іноземних інвестицій.

Актуальним на сьогодні є питання про звільнення іноземних інвесторів від сплати додаткового 15-відсоткового податку при репатріації прибутків. Автор статті відстоює скасування додаткового податку на репатріацію прибутків, враховуючи, що сам прибуток, дивіденди та інші суми доходів нерезидента оподатковуються у загальному порядку за ставкою 30 %. На підтвердження цієї тези можна послатися на литовський інвестиційний закон, яким прямо встановлено, що отримані іноземним інвестором доходи (прибутки), які вивозяться за кордон, не оподатковуються. [          ]

Таким чином, сутність викладеного та проведений ретроспективний аналіз інвестиційного законодавства України, Угорщини, Польщі, Словаччини та країн СНД дають підстави внести такі пропозиції стосовно вдосконалення змісту ст. 10 Закону України „Про режим іноземного інвестування”: по-перше, належить розмежувати компенсацію, яка виплачується у разі примусових вилучень власності (націоналізація, реквізиція тощо) від відшкодування збитків, заподіяних державними органами чи їх посадовими особами; по-друге, встановити, що усі понесені витрати і збитки іноземних інвесторів повинні бути відшкодовані на основі ринкових цін інвестицій; по-третє, сума компенсації, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути адекватна розміру збитків і здійснюватися з Державного бюджету України або з інших джерел у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; по-четверте, передбачити, що сума компенсації переказується в строк, який не може перевищувати трьох місяців; по-п’яте, сума компенсації повинна  виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, за офіційним курсом, що діяв на момент визначення реальної вартості інвестиції; по-шосте, встановити, що з моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки за комерційною ставкою, що визначається Національним Банком України. І, нарешті, виходячи із взятих Україною зобов’язань на підставі двосторонніх угод по сприяння та взаємний захист інвестицій, передбачити виплати компенсації за збитки, заподіяні внаслідок війни або іншого воєнного конфлікту, введення надзвичайного стану, заворушень та інших подібних подій.

Реалізація зазначених пропозицій, на мій погляд, сприятиме більш ефектному забезпеченню майнових прав іноземних інвесторів на засадах, прийнятих в міжнародній практиці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні