Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Умови здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення

Значна кількість пропозицій інвесторів стосується також скорочення кількості контролюючих інстанцій, перегулювання підприємницької діяльності, більшої прозорості приватизації, захисту малих інвесторів, прав інтелектуальної власності, розвитку банківської системи і зниження кредитних ставок тощо. Важливе значення у відповідях респондентів стосовно способів покращення українського інвестиційного клімату надається також розвитку інфраструктури, страхового і фондового ринків, спрощенню реєстрації інвестицій, пом’якшенню криміногенної ситуації, обмеженню місцевих зборів, реалізації таких відомих у світі механізмів залучення інвестицій як спільні підприємства, промислово-фінансові групи, концесії та угоди про розподіл продукції.

Опитані інвестори зазначили також, що поліпшення умов інвестування в Україні можна досягти шляхом запровадження мораторію на зміни в законодавстві, оптимізації структури виробництва, створення в державі іноземних підприємств-резидентів, удосконалення трудового законодавства, галузевої і регіональної диверсифікації виробництва тощо.

Результати анкетування засвідчили, що загалом інвестори налаштовані оптимістично щодо розвитку економічної ситуації та змін інвестиційного клімату в Україні.

Зокрема 33% опитаних вважають, що економічна ситуація продовжуватиме покращуватись, а на думку 50% респондентів вона залишиться стабільною. Лише 16% побоюються погіршення економічної ситуації.

Що стосується очікуваних інвесторами змін в інвестиційному кліматі, то лише 25% з них сподіваються на його покращення, а 7% прогнозують погіршення. Водночас привертає увагу тенденція, що понад 60% респондентів вважають, що умови інвестування в Україні не зміняться. Це можна розцінювати як прояв невпевненості інвесторів у можливості принципових змін в інвестиційному кліматі, викликаної ****** практичної роботи влади у цьому напрямі.

З огляду на позитивні прогнози інвесторів щодо подальшого розвитку економічної ситуації та змін інвестиційного клімату в Україні цілком зрозумілі їхні наміри щодо розширення інвестиційної присутності в нашій державі.

Так, переважна більшість опитаних інвесторів (75%) збираються збільшити обсяги своїх інвестицій в Україні, понад 56% респондентів планують розширити виробництво, а ще 23% - залишити свої інвестиції на нинішньому рівні.

Водночас більше половини опитаних респондентів мають намір збільшити кількість співробітників, а 36% не передбачають скорочень працівників в Україні.

Підсумовуючи результати опитування, можна сказати, що основними моментами, на яких робили наголос у своїх відповідях інвестори, є відсутність до цього часу помітних змін в умовах інвестування, невдоволення їхнім поточним станом і надія на позитивні зрушення найближчим часом. [Пріоритети, № 3, 2002 р. ]

 

1. 3. Законодавство про іноземні інвестиції

Зусилля Української держави інтегруватися у світове товариство відбувається в умовах реформування відносин власності і структурної перебудови економіки всередині країни. Велике значення для стимулювання розвитку ринкових відносин в цих умовах має залучення і оптимальне використання інвестицій, у т. ч. іноземних.

Іноземне інвестування має незаперечні переваги перед будь-якими видами економічної допомоги. Вони зазвичай є додатковим джерелом інвестування вітчизняного виробництва, його модерні­зації, розробки та запровадження новітніх технологій. При цьому не зростає зовнішній борг країни (як при звичайний видах інозем­ної допомоги), навпаки - іноземне інвестування сприяє отриманню коштів для його погашення. Крім того, завдяки виробничій та нау­ково-технічній кооперації забезпечується інтеграція вітчизняної економіки у світову.

Потреба української економіки в іноземних інвестиціях набага­то більша, ніж їх фактичне вкладення. Причина - в малопривабливому для іноземних інвесторів інвестиційному кліматі, однією з основних складових якого є нестабільний, далекий від оптимальності та стабільності правовий режим іноземного інвестування в Україні (про це свідчать численні зміни в законодавстві, зокрема, в системі гарантій для іноземних інвесторів).

Національне законодавство, що визначає правовий режим іно­земного інвестування, базується на загальних нормативних актах господарського законодавства, в т. ч. відповідних положеннях Кон­ституції України (щодо забезпечення державою соціальної орієнта­ції економіки України і гарантування захисту прав усіх суб'єктів, вт, ч

права власності - ч. 4 ст. 13, права приватної власності – ст. 41, права громадян на підприємницьку діяльність – ст. 42 та ін. ).

Спеціальне правове регулювання забезпечується низкою нор­мативно-правових актів (або спеціальних положень загальних ак­тів господарського законодавства), серед яких:

Кодекси:

Господарський кодекс України, в якому глава 38 (статті 390-400) присвячена регулюванню відносин, пов'язаних з іноземними інвестиціями; крім того, ч. 2 ст. 63 та статті 116 і 117 визначають поняття та основні риси таких видів підприємств, як підприємство з іноземними інвестиціями та іноземне підприємство;

Митний кодекс України від 12. 12. 1992 p. , що визначає порядок обкладення митом валютних та майнових цінностей, які ввозяться в Україну, в т. ч. товари, що ввозяться іноземним інвестором для реалізації або власного споживання;

Закони України:

«Про захист іноземних інвестицій на Україні» - вперше закріпив такі гарантії захисту прав іноземних інвесторів, як: а) заборона державним органам застосовувати при­мусове вилучення іноземних інвестицій (крім випадків стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій, що може здійснюватися за рішен­ням Кабінету Міністрів України і за умови адекватної та ефективної компенсації іноземному інвесторові втрат від такого заходу); б) га­рантування іноземним інвесторам перерахування за кордон отрима­них ними на законних підставах прибутків та інших сум (в націона­льній валюті України або іноземній валюті);

«Про режим іноземного інвестування» (далі - Закон), що визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України (це третій з моменту набуття Україною неза­лежності нормативний акт, що регулює пов'язані з іноземним інвес­туванням питання; першим нормативним актом такого характеру був Закон України «Про іноземні Інвестиції», дію якого було призупинено Декретом Кабінету Міністрів України від 20. 05. 1993 р. «Про режим іноземного інвестування», що діяв до набуття чинності однойменним Законом від 19. 03. 1996 p. );

«Про зовнішньоекономічну діяльність», який визначає іноземне інвестування як різновид зовнішньоекономічної діяльності і визначає особливості, принципи та форми здійснення останньої;

«Про правовий статус іноземців», що визначає особливості правового становища іноземних громадян в Україні, в т. ч. іноземних інвесторів - фізичних осіб;

«Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах», що визначає особливості здійснення таких операцій на території України;

«Про міжнародний комерційний арбітраж» (передбачає можливість використання такого суду для розв'язання спорів за участю іноземного Інвестора у разі наявності в договорі, укладеного між учасниками іноземного інвестування, відповідного арбітражного застереження);

«Про концесії» та від 14. 12. 1999 р. «Про кон­цесії на будівництво автомобільних доріг», які регулюють конце­сійні відносини - одну з основних договірних форм іноземного інвестування;

«Про угоди про розподіл продукції», що регу­лює цей вид договірних відносин;

«Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження»: скасував пільги для іноземних інвесторів з питань оподаткування, в результаті чого виникла колізія відповідних положень цього Закону та Закону «Про режим іноземного інвестування», яка була розв'язана Кон­ституційним судом України на користь першого з названих зако­нів (Рішення Конституційного суду України від 29. 01. 2002 р. у справі 1-17/2002 - справа про оподаткування підприємств з інозем­ними інвестиціями).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні