Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Умови здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення

Корпоративна форма іноземного інвестування має місце у разі:

  • створення іноземним інвестором самостійно чи за участю укра­їнських суб'єктів господарювання господарських організацій;
  • набуття іноземним інвестором корпоративних прав діючої гос­подарської організації чи цілісного майнового комплексу унітар­ного підприємства;
  • створення іноземним інвестором з правами юридичної особи філії чи представництва, реєстрація яких здійснюється відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18. 01. 1996р. №30.

Особливу роль серед організаційно-правових форм іноземного інвестування відіграють підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства, особливості правового статусу яких визначаються ГК України (ч. 2 ст. 63, статті 116-117) та Законом «Про режим іноземного інвестування» (оперує лише поняттям підприємства з іноземними інвестиціями - п. З ст. 1, статті 16-21).

Підприємством з іноземними інвестиціями визнається підпри­ємство (господарська організація) будь-якої організаційно-право­вої форми, в статутному фонді якого не менш як 10 відсотків ста­новить іноземна інвестиція.

Іноземне підприємство є різновидом підприємства з іноземни­ми інвестиціями. Характерною ознакою іноземного підприємства є 100-відсоткова іноземна інвестиція в його статутному капіталі (фонді).

Набуття спеціального статусу - підприємства з іноземними ін­вестиціями чи іноземного підприємства - відбувається з дня зара­хування іноземної інвестиції на баланс такої організації.

Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, в т. ч. внески до статутного фонду таких підприємств, оцінюються в іно­земній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у ва­люту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України.

До установчих документів підприємств з іноземними інвести­ціями (іноземного підприємства) ставляться спеціальні вимоги: крім відомостей, передбачених законодавством України для від­повідних організаційно-правових форм підприємств, вони також повинні містити відомості про державну належність засновників такого підприємства.

Іноземна юридична особа, засновуючи або беручи участь у за­снуванні на території України суб'єкта підприємницької діяльнос­ті, повинна засвідчити свою реєстрацію у країні місцезнаходження відповідним документом, яким може бути витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо (п. 5 Положення про дер­жавну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25. 05. 1998 р. № 740)

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Порядок пропуску такого майна на територію України визначається ст. 18 Закону України «Про режим інозем­ного інвестування» та постановою Кабінету Міністрів України від 07. 08. 1996 р. № 937 «Про порядок видачі, обліку і погашення век­селів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску інозем­ного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна».

Підприємство з іноземними інвестиціями є самостійним у здій­сненні господарської діяльності. Воно самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України.

Продукція цих підприємств не підлягає ліцензуванню і квоту­ванню за умови їх сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями (інозем­них підприємств) здійснюється у загальному для всіх суб'єктів підприємницької діяльності порядку, тобто відповідно до податко­вого законодавства України.

Охорона та здійснення підприємствами з іноземними інвести­ціями прав інтелектуальної власності забезпечується згідно із за­конодавством України. Ці підприємства самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) в Україні та за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, керуючись при цьому українським законодавством.

Законом можуть бути визначені галузі господарювання та/або території, в яких встановлюється загальний розмір участі інозем­ного інвестора, а також території, на яких діяльність підприємств з іноземними інвестиціями (іноземних підприємств) обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.  

Договірна форма іноземного інвестування

Хоча здійснення іноземних інвестицій у формі підприємств з іноземними інвестиціями є чи не найрозповсюдженішою формою, іноземні інвестиції можуть здійснюватися і в інших формах, зок­рема шляхом укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Відносини щодо вкладення іноземних інвестицій опосередко­вуються за допомогою інвестиційного договору за участю інозем­ного інвестора. Цей договір має такі характерні ознаки:

особливий суб'єктний склад: однією із сторін договору має бу­ти іноземний інвестор;

предмет договору - іноземна інвестиція, що здійснюється в будь-якій не забороненій законодавством України формі і розмір якої фіксується в договорі;

об'єкт інвестування, не заборонений законодавством України щодо іноземних інвестицій;

мета договору - здійснення іноземної інвестиції і отримання як результату прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту;

необхідність дотримання письмової форми (а в передбачених законодавством випадках - нотаріально посвідченої); оскільки ін­вестиційна діяльність є різновидом зовнішньоекономічної діяльності (ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»), то при укладенні інвестиційних договорів, які опосередковують здійс­нення іноземного інвестування спільно іноземними інвесторами та вітчизняними суб'єктами ЗЕД, слід дотримуватися спеціальних ви­мог щодо форми та змісту договору, притаманних зовнішньоеко­номічним контрактам, якщо законодавство про режим іноземного інвестування та спеціальні закони не передбачають іншого.

При укладенні таких договорів застосовується Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтегра­ції від 06. 09. 2001 р. № 201 (якщо інші вимоги до змісту та форми договорів, що укладаються за участю іноземних інвесторів на те­риторії України, не передбачені законодавством України).

У сфері іноземного інвестування застосовуються такі види до­говорів:

  • засновницькі (використовуються при корпоративній формі інвестування і укладаються згідно з відповідними положеннями ГК та ЦК);
  • концесійні (розглядатимуться в наступній темі);
  • договори про спільну інвестиційну діяльність за участю іно­земного інвестора (можуть мати назви: договори про виробничу кооперацію, про спільне виробництво та ін. );
  • договори (контракти) на користування надрами.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні