Адміністрування в домена

людської діяльності, або

іншого роду загальновживаним терміном чи позначенням з числа таких, які не можуть одержати правову охорону згідно зі ст. 6 п. 2 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, або являти собою латинську транслітерацію терміна або позначення, вказаного в пп. 0, 0 цих Правил, записаного українською або російською мовою.

Делегування нового публічного домену в домені . UA, або внесення змін до правил існуючого публічного, відбуваються за такою процедурою:

Особи, зацікавлені в делегуванні нового або у внесенні змін до правил існуючого публічного домену, звертаються з відповідними пропозиціями до адміністратора домену . UA. Ініціатива створення нового публічного домену полягає в пропозиції визначення цільової спільноти такого домену, основних особливостей його адміністрування, та пропозиції щодо особи адміністратора нового публічного домену.

Адміністратор домену . UA на свій розсуд приймає рішення про делегування нового публічного домену в домені . UA або внесення змін до правил існуючого публічного домену чи про відмову в делегуванні нового публічного домену в домені . UA або внесенні змін до правил існуючого публічного домену.

У разі прийняття адміністратором домену . UA позитивного рішення з вищезазначених питань адміністратор домену . UA та адміністратор (відповідно нового чи існуючого) публічного домену укладають (або переукладають) між собою угоду

Ці Правила та правила відповідного публічного домену стають невід’ємними додатками такої угоди. Момент укладення такої угоди є моментом набуття чинності правил нового (змін до правил існуючого) публічного домену.

В процесі делегування доменного імені в публічному домені беруть участь:

Реєстрант – особа, що бажає користуватися та розпоряджатися  певним доменним іменем в публічному домені;

Реєстратор – суб'єкт господарювання, який надає реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені.

Адміністратор – адміністратор публічного домену, в якому відбувається делегування. Особа, що виконує функції адміністратора публічного домену, має бути суб`єктом господарювання.

У разі, якщо реєстрант бажає перевести зареєстрований ним раніше приватний домен до категорії публічних, він може це зробити виключно за умови додержання п. 0 цих Правил.

Переведення публічного домену до категорії приватних є порушенням цих Правил.

Делегування реєстранту доменного імені в публічному домені відбувається за такою процедурою:

Реєстратор за завданням реєстранта створює в реєстраційній базі даних домену . UA запис про особу, який містить інформацію про реєстранта згідно з вимогами цих Правил, або перевіряє наявність такого запису та його відповідність вимогам цих Правил.

Реєстратор за завданням реєстранта виконує роботи з метою забезпечення технічної працездатності доменного імені, якщо це необхідно.

Реєстратор за завданням реєстранта складає заявку на делегування доменного імені для реєстранта та надсилає її до вхідної черги заявок адміністратора відповідного публічного домену. Заявка складається в формі запису про доменне ім'я.

Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли програмне забезпечення реєстраційної бази даних домену . UA надає реєстратору підтвердження такого прийняття.

Адміністратор у встановлений правилами публічного домену строк  приймає згідно з правилами відповідного публічного домену одне з таких рішень:

про делегування доменного

1 2 3 4 5 6 7 8 9