Адресные социальные помощи 2

місцевого самоврядування.

Аналіз встановленого законодавством України переліку пільг, допомоги, компенсацій свідчить про детальне врахування потреб інвалідів. В цій сфері Україна має давні традиції, які виявляються у складній системі пільг та компенсацій для різних категорій інвалідів, а також в системі доведення цих пільг до індивіда. Інвалідам надаються особливі права у всіх життєво важливих сферах (охорона здоров’я, соціальне забезпечення, зайнятість та реабілітація).

Проте безсистемність прийняття правових норм протягом минулого десятиріччя, які регулюють надання пільг, створила можливість для дублювання в них положень, а інколи і виникнення протиріч, що ускладнює їх практичне застосування. При цьому недостатньо застосовувався механізм адресності надання пільг.

Серйозною залишається проблема фінансового забезпечення надання пільг, особливо тих, які фінансуються з коштів місцевих бюджетів.

Для удосконалення механізму надання пільг та компенсацій для інвалідів необхідно:

1. Впорядкувати діючу систему пільг і компенсацій та підвищити обґрунтованість їх надання. Це можливо тільки за умови внесення відповідних змін в діюче законодавство. Перегляд пільг, що надаються, дасть змогу перерозподілити фінансові ресурси для надання пільг та компенсацій найбільш вразливим категоріям інвалідів, підвищити їх соціальну захищеність.

2. Здійснення принципу адресності, який передбачає індивідуальний підхід до надання пільг для кожного інваліда: врахування стану непрацездатності особи, її матеріальної забезпеченості та індивідуальних потреб, вільний вибір взаємозамінюваних форм та типів пільг, для чого повинна бути запроваджена оцінка всіх пільг і послуг, що надаються.

3. Сконцентрувати увагу на розв’язанні найбільш гострих проблем забезпечення надання пільг.

Ці заходи узгоджуються з ключовим завданням проголошених в Україні реформ стосовно переходу від надання пільг до адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Список використаних джерел

  1. Скуратівський В. А. , Палій О. М. , Лібанова Е. М.  Соціальна політика (2–е вид. доп. та перероб. ): Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління”. – К. : Вид–во УАДУ, 2003. – 364с.
  2. Стратегія подолання бідності: Указ Президента України від 15 серп
    2001р. № 637. – К. , 2001.
  3. Романов В. , Рудик О. , Брус Т.  Вступ до аналізу державної політики: Навч. посіб. – К. : Основи, 2001. – 238с.
  4. Якуненко Н. , Мельник Н.  Аналіз ефективності системи державних соціальних допомог в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1. – С. 15–22.
  5. Якуненко Н. , Кривенко Н.  Заміна пільг населенню на адресну грошову допомогу // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1. – С. 21–24.
  6. Сергієнко О.  Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1. – С. 31–37.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы