Адресные социальные пособия 1

які проживають у сільській місцевості; 

- недостатньою інформованістю населення щодо здорового способу життя, раціонального харчування, профілактики інфекційних захворювань, в тому числі тих, що передаються статевим шляхом, збереження репродуктивного здоров'я, тощо.

Одним із важливих факторів, який впливає на формування здоров'я дитини є харчування. За даними ВООЗ у 50 відсотків випадків усіх смертей дітей віком до 5-ти років у світі мали місце негативні чинники щодо розладів харчування. Результати соціологічних досліджень в Україні показали, що питома вага виключно грудного вигодовування дітей віком до 6-ти місяців складає лише 6 відсотків. Це негативно впливає на стан здоров'я дитини на початку життя і має негативні наслідки на послідуючих періодах, сприяє зростанню захворюваності та призводить до збільшення витрат на охорону здоров'я. У зв'язку з цим необхідно вжити заходів щодо створення та розширення мережі закладів охорони здоров'я, де надається медична допомога дітям і матерям, які відповідають статусу "Лікарня, доброзичлива до дитини", впровадження критеріїв оцінки фізичного розвитку дитини, рекомендованих ВООЗ. Потребує вирішення питання безоплатного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей віком до 2-х років з малозабезпечених сімей та віком до 3-х років, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС Надзвичайно важливою проблемою є забезпечення раціонального харчування дітей в організованих колективах, вирішення якої потребує міжсекторального підходу.

Низький рівень доступності до якісної первинної медико-санітарної та спеціалізованої медичної допомоги негативно впливає на раннє виявлення захворювань у дітей, зумовлює високі показники смертності та збільшує витрати на охорону здоров'я. Найбільш гострою проблемою це є для дітей, які проживають у сільській місцевості, про що свідчать нижчі показники їх захворюваності та вищі показники смертності порівняно з дітьми, що проживають у містах. З метою вирішення цієї проблеми потрібні заходи, спрямовані на подолання дефіциту кадрів у сільських закладах охорони здоров'я шляхом забезпечення їх житлом, надання пільгових кредитів. Потребується здійснення реструктуризації дитячого ліжкового фонду, забезпечення його раціонального використання, переоснащення дитячих закладів охорони здоров'я, розвиток денних стаціонарів.

Оптимальним шляхом, який допоможе розв'язати комплекс причин, що призводить до незадовільного стану здоров'я дітей і підлітків, високого рівня їх смертності є розроблення та реалізація Державної цільової програми "Здорова дитина" на 2008-2017 роки (надалі Програма), яка повинна бути підготовлена з урахуванням заходів, передбачених Державними програмами "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки та "Дитяча онкологія на 2006-2010 роки".

Для розв'язання проблеми у Програмі необхідно передбачити заходи щодо: 

-       удосконалення нормативно-правової бази щодо охорони здоров'я дітей; 

-       підвищення освітнього рівня населення з приводу створення безпечного середовища для дитини, формування та збереження її здоров'я; 

-       забезпечення раціонального харчування дітей, ефективного оздоровлення; 

-       реструктуризації дитячого ліжкового фонду у відповідності до обгрунтованої потреби, удосконалення організації спеціалізованої екстреної допомоги дітям; 

-       удосконалення системи надання первинної медико-санітарної допомоги дітям в умовах розвитку сімейної медицини; 

-       регіоналізації перинатальної допомоги з метою підвищення рівня виживання новонароджених дітей; 

-       проведення освітніх кампаній з питань попередження інфекційних захворювань у дітей, травматизму, насилля та жорстокого поводження з дітьми; 

-       удосконалення підготовки спеціалістів з метою поліпшення якості медичної допомоги дітям; 

-       подальшого впровадження сучасних підходів до надання медико-соціальної допомоги підліткам; 

-       поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я, де надається медична допомога дітям; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы