Аксиологические подход к изучению проблем этики и эстетики

Аксіологічний підхід до вивчення проблем етики і естетики

 

В освіті сучасного фахівця існує чимало лакун, які поглиблюють конфлікт гуманітарного та технічного знання, в той час як практичний соціальний досвід створює передумови для його поступового подолання.  Однією з проблем викладання гуманітарного знання в умовах розвитку інформаційного суспільства є ступінь неадекватності застосовуваних освітніх засобів сучасному рівню комунікаційних технологій.  Ця проблема особливо актуальна в рамках розгорнутого сьогодні пошуку підстав нової парадигми освіти, орієнтованої не на статичні моделі подання знань, а на відкритість системи людського пізнання і розвиток всієї повноти її комунікаційного потенціалу [7, 10].  Прикладом реалізації цієї програми є активно розвивається система дистанційної освіти.

Однією з перспективних галузей дослідження та розвитку освітньої практики, які відкривають можливість аналізу нових способів ритуалізації комунікативних дій у сучасному технологізовані суспільстві, є вивчення проблеми етичного та естетичного в мережевий культурі.  Як всяке інноваційне явище мережеве суспільство перебуває сьогодні під прицілом вкрай полярних оцінок.  Нарощування досвіду віртуалізації соціальних структур на базі мережевих технологій вимагає розширення практики його теоретичного осмислення.  Подолання слабкості методологічної бази і концептуальної роз'єднаності в аналізі явищ, супутніх становленню мережевого суспільства, є серйозною проблемою не лише наукової, а й освітньої сфер.

У теоріях інформаційного суспільства проблематика інтервенції мережевих форм електронної комунікації у всі сфери соціального життя є самостійною галуззю досліджень.  Цей підхід вироблений у працях М. Кастельса, Дж. Барлоу, П. Треанора, К. Келлі, І. Алексєєвої, В

Аршинова, Ю. Данилова, В. Тарасенко, В. Іванова та інших авторів.  У роботах названих дослідників визнається той факт, що у світовій комунікаційної Мережі реалізована принципово нова модель символьного обміну зі специфічною просторово-часової структурою.  Заперечувати певну автономність мережевого світу комунікацій важко, як і визнати його незалежність від традиційних соціальних відносин і досвіду.

Мережеву культуру можна розглядати як феномен, що виник в результаті історичного розвитку комунікаційних систем і відносин. Опосередковане гнучкими комунікаційними технологіями спілкування не тільки інструменталізует мистецтво повсякденного існування, взаємодії, символьного обміну, а й дає привід для різнобічного аналізу ситуації, в якій відбувається становлення сучасної культури.

Вивчення аксіологічних підстав мережевого суспільства служить приватним питанням у дослідженні способів символізації в сучасній культурі.  На базі мережевих інформаційних засобів розвивається новий тип символізму.  Методологічний аспект дослідження ціннісної орієнтації в сучасних умовах полягає в тому, що цінність є не тільки елементом тієї чи іншої символічної системи, а й певним критерієм для вибору з наявних альтернатив розвитку.  Інтервенція нових форм символізму впливає не тільки на динаміку соціальних процесів, але й на способи формування систем колективних та індивідуальних цінностей.

Проблема естетичного та етичного в сучасній культурі має особливе значення, оскільки вона пов'язана з формуванням нормативної бази суспільства, яка виступає засобом регулювання соціальних відносин.  Дослідження проблем етики та естетики мережевої культури не тільки відкриває простір для розвитку нових територій знання, але й створює передумови для відповіді на питання: який тип гуманітарія потрібен сучасному суспільству сьогодні, які навички та вміння в арсеналі освітніх практик є найбільш перспективними [1]? Введення субдисциплін, подібних «Етиці і естетиці мережевої культури» в досвід освітньої практики сучасного гуманітарія вимагає поєднання елементів спеціальних галузей знання з навичками застосування нових комунікаційних технологій.  Основною перевагою виділення подібних міждисциплінарних просторів є розширення інтерпретатівной свободи у підготовці фахівців і моделюванні професій майбутнього.  Вивчення цього предмета дозволяє студенту отримати початкові навички проведення

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные