Активы предприятия, их кругооборот и оборот

Ефективність використання обігових засобів характеризується швидкістю їх обороту, яка вимірюється кількістю оборотів обігових засобів на рік і визначається за формулою: 

Якщо обсяг реалізованої продукції підприємства за рік складає 240 тис. грн. , а середньорічний залишок обігових засобів дорівнює 60 тис. грн. , це означає, що обігові засоби здійснили 4 обороти на рік (240:60).

Використовується також показник часу обороту обігових засобів підприємства, який вимірюється в днях. У нашому прикладі він дорівнює близько 90 днів (365:4).

  Суттєвий вплив на час обороту основного і оборотного капіталу має науково-технічний прогрес, використання результатів якого породжує дві протилежні тенденції в економіці. З одного боку, використання нових машин і матеріалів зумовлює інтенсифікацію виробництва і веде до зменшення тривалості виробничого циклу (часу виробництва) і, відповідно, до зменшення часу обороту капіталу та підвищення ефективності його використання. З іншого, удосконалення виробничого аппарату підприємства (на базі використання нових прогресивних машин) вимагає збільшення часу на їх освоєння і, відповідно, тривалості виробничого циклу, що зумовлює адекватне збільшення часу обороту капіталу.

  Значного зменшення часу обороту капіталу можна досягти завдяки скороченню часу обігу капіталу шляхом впровадження результатів науково-технічного і науково-організаційного прогресу в сферу обігу. Виконанню цього завдання сприяють використання комп’ютерної техніки в сфері розрахунків (електронні гроші), використання інтернет-магазинів, маркетингової діяльності, створення маркетингових служб на підприємствах тощо.

  Прискорення швидкості обороту капіталу за своїм економічним значенням рівноцінне економії грошового капіталу і робочого часу на створення і освоєння нового капіталу, що збільшує прибуток підприємства. Окрім того, позитивний вплив зменшення часу обороту капіталу на величину прибутку зумовлений тим, що вона залежить не тільки від величини доданої вартості товару, створеної у виробництві, але й від часу її створення і повернення до інвестора, тобто величина прибутку знаходиться у прямій залежності від швидкості обороту капіталу підприємства.

Використання інвестиційних ресурсів на залучення у господарську діяльність основного і оборотного капіталу (виробничих ресурсів) визначає витрати підприємства.  

Література

  1. Бутук О. І. , Волкова Н. І. Економічна теорія: Тренінг-курс. Навч. посібник. – К. : Знання, 2007. – 291с.
  2. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов. / Пер. с англ. под ред. Н. П. Фроловой. – М. : ЮНИТИ, 1997. – С. 226–239, 260–273.
  3. Экономика: Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. / Под ред. А. С. Булатова. – М. : Юристъ, 1999. – С. 334–371
  4. Экономическая теория. Микроэкономика – 1,2: Учебник. / Под ред. Г. П. Журавлевой. 3-е изд. , перераб. и доп. – М. : “Дашков и Ко”, 2007. – С. 429–441.
  5. Затонацька Т. Г. , Ставицький А. В. Особливості бюджетного інвестування в Україні на сучасному етапі // Фінанси України. – 2006. – №4. – С. 46–53.
  6. Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник. У 2-х частинах. / За ред. І. В. Буяна, В. М. Ковальчука. – Тернопіль: ЛІДЕР, 2005. – С. 192–199.
  7. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні іноваційної діяльності // Економіка України. – 2007. – №3. – С. 14–18.
  8. Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 4–18.
  9. Овчинников Г. П. Микроэкономика. Макроэкономика. В 2-х томах. Том
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные