Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в вузе

МАГІСТРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сучасна вища освіта висуває нові вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, конкурентоздатність яких визначають не тільки глибокі професійні знання і вміння їх гнучкого застосування, але й готовність вирі­шення професійних задач в умовах іншомовної комунікації, спроможність легко інтегруватися в Європейський освітній простір.

Актуальність проблеми професійно орієнтованих технологій навчання іноземних мов у системі вищої технічної освіти не викликає сумніву. З огляду на нагальну потребу студентів ВНЗ у сучасних навчальних матеріалах, які б сприяли підвищенню рівня володіння англійською мовою і, водночас, знайоми­ли їх з різними аспектами майбутньої спеціальності, на кафедрі іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування авторським колективом у складі О. Л. Вакуленко, О. В. Сахнюк та П. І. Мігіріна створено новий підручник «Англійська мова для професійного спілкування», зорієнтований на студентів гідромеліораторів та гідротехніків. Він є підсумком плідної співпраці кафедри іноземних мов із профілюючими випусковими кафедрами і першим в Україні підручником з англійської мови для студентів ВНЗ водогосподарського профілю.

Важливою передумовою для цього було прийняття Типової програми з англійської мови для професійного спілкування (АМПС). Програма підкрес­лює, що однією із найважливіших стратегій подолання неадекватності існую­чих навчальних матеріалів є створення нових підручників та посібників відпо­відно до потреб студентів

Концепція підручника ґрунтується на комунікативній методиці і сприяє розвитку мовної компетенції, посилюючи внутрішню мотивацію та інтерес сту­дентів до вивчення англійської мови.

Цим обумовлена і структура підручника "Англійська мова для профе­сійного спілкування", який складається із вступу, двох частин і додатку та базується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння студентами іншомовним професійним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції.

Основними джерелами підручника є автентичні текстові матеріали галузі водного господарства, водопостачання та водовідведення, гідротехнічного будівництва. Деякі тексти пройшли мінімальну адаптацію з метою усунення певних граматичних та стилістичних труднощів.

Наукова новизна підручника полягає у розробці системи вправ на основі останніх досягнень в галузі лінгвістики та методики вищої школи. Вони, зокрема, охоплюють текстові словотвірні ланцюжки (ТСЛ), денотатні графи, проектну методику. У мовному аспекті елемент новизни полягає у комплекс­ному підході до формування професійної та мовної компетенції та забезпеченні необхідної інфраструктури для самостійної роботи студентів.

ТСЛ - це ланцюжки слів із спільним коренем, які проходять з певним інтервалом в межах надфразової єдності або по усьому тексту. Якщо за своєю семантикою ці лексичні одиниці належать до ядра тематичного поля тексту, то вони можуть виступати маркерами мікротем або макротеми, що дає можливість виділити смислові центри тексту і здобути максимум інформації з мінімаль­ними затратами часу.

Денотатний граф є засобом графічної презентації змісту, що відображає основні інформаційні вузли тексту та їх взаємозв'язок і допомагає збагнути змістову структуру тексту. Студентам пропонується використовувати вже наве­дений денотатний граф як зорову опору в монологічному мовленні при пере­дачі змісту тексту або ж скласти самим денотатний граф як результат семан­тичної компресії тексту для подальшого відтворення змісту в формі анотацій та рефератів.

Інтерес представляють також завдання з проектної методики вивчення АМПС. Вони надзвичайно ефективні у самостійній роботі студентів, оскільки стимулюють незалежний пошук

1 2 3 4 5 6