Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в вузе

тематично спорідненого матеріалу, розвивають творчі можливості студентів, підвищують мотивації вивчення як англійської мови, так і різних аспектів спеціальності. Завдання подаються згідно з основ­ними дидактичними принципами навчання - поступового збільшення трудно­щів, повторюваності основної лексики, циклічності.

Підбір сучасних актуальних для напряму «Гідротехніка (водні ресурси)» і цікавих в інформативному плані текстів та розробка згідно з міжнародними стандартами системи вправ, яка включає також новітні розробки педагогічної науки, дають можливість досягти основної практичної мети навчання АМПС - сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мов­леннєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забез­печення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середо­вищі в галузі водного господарства та гідротехнічного будівництва.

Пріоритет і домінування комунікативного підходу визначили підбір вправ, характерних не тільки для традиційної методики, але й таких, які створюють навичковий фундамент для формування мовленнєвих умінь. Опора на розвиток внутрішньої мотивації студента у навчанні спонукала нас до використання вправ, виконання яких викликало би у студентів почуття задоволення і розви­вало впевненість у своїх силах, надавало максимальної можливості для самови­раження засобами іноземної мови.

Слід зазначити, що вже у вступному курсі розпочинається знайомство сту­дентів із терміносистемою водного господарства на основі оригінальних текстів. Щоб полегшити цей процес, ми розробили наступну структуру уроку: зняття граматичних труднощів, введення та закріплення лексичного матеріалу. Після читання тексту студенти виконують ряд репродуктивних вправ, спрямо­ваних на закріплення термінів, та вправ на уточнення розуміння тексту.

Наступна група завдань спрямована на розвиток фахового монологічного та діалогічного мовлення. Студентам пропонують виконати ряд вправ на основі прочитаного тексту: дати відповіді на поставлені питання, самим ставити пи­тання англійською мовою, розширити тезу, скласти план для переказу, випи­сати ключові слова, переказати текст згідно з планом чи денотатним графом

У граматичній частині звертається увага на явища та конструкції, поши­рені в науковому функціональному стилі, а саме: пасивний стан дієслів, неосо- бові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник) та конструкції з ними, іменникові словосполучення (ланцюжок лівих означень) тощо.

Основний та додатковий тексти уроків сприяють подальшому поглиблен­ню професійної компетенції студентів у сфері водного господарства та гідро­техніки. Акцент робиться на забезпеченні оптимального функціонування по­нять даних термінологічних систем, яке набуває великого значення в сучасних умовах широкого міжнародного співробітництва. Доцільно зазначити, що до підручника додаються аудіозаписи текстів усіх 15-ти уроків першої частини. Робота над цими професійно орієнтованими текстами включає рецептивні види мовленнєвої діяльності - аудіювання і читання. Післятекстові вправи акцен­тують увагу студентів на терміносистемі їх фаху, а також навчають їх узагаль­нювати інформацію текстів А і В та передавати її у формі анотації чи реферату (розвиток навичок письма) або презентувати її усно (розвиток навичок моноло­гічного та діалогічного мовлення).

Перша частина підручника закінчується поурочним граматичним довідни­ком, таблицею неправильних дієслів, англо-українським словником та україн­сько-англійським глосарієм найбільш вживаних термінів вищезазначених спе­ціальностей. Тезаурус (перелік термінів та термінологічних скорочень) і дефіні­ції базуються на автентичних англомовних джерелах - монографіях, підруч­никах, словниках, наукових та реферативних статтях. Саме цей матеріал є дос­товірним джерелом для селекції вузькогалузевої термінології і подає її най­більш повно у кількісному відношенні.

Друга частина підручника містить 15 професійно орієнтованих текстів для автономного навчання та розвитку

1 2 3 4 5 6