Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в вузе

комунікативних компетенцій. До кожного тексту додаються необхідні терміни та загальні лексичні одиниці, а також ряд креативних вправ, які максимально активізують студентів, сприяють творчому підходу до роботи, розвивають вміння і навички стратегій самостійного вив­чення іноземної мови, розкривають потенціал студентів, надають їм можливість самоконтролю, мотивують до самостійного пошуку (дискусії, презентації, "мозкові штурми", проектна робота, креативне письмо, пошуки матеріалів в інтернеті).

Різноманітний за видами мовленнєвої діяльності підручник містить по­урочні тестові завдання для підсумкового контролю навчальних досягнень студентів та самостійної роботи, в яких ефективними методами перевіряється рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції. За своєю суттю тести є тестами лексико-семантичної та граматичної компетенції.

Системна організація і використання ресурсних інноваційних матеріалів та інтерактивних технологій при вивченні іноземних мов спрямовує навчальний процес на формування і розвиток основних навичок та вмінь у академічному і професійному спілкуванні, а також стратегій автономного вивчення іноземних мов, підвищення мотивації їх засвоєння, розкриття потенціалу студентів, що дозволяє покращити якість освіти, її привабливість та конкурентоспроможність на міжнародному ринку освітніх послуг.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Зимняя И. Н. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И. Н. Зимняя. - М. , 1985.
  2. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку / Я. М. Колкер. - М. , 2000.
  3. Леонтьев А. А. Теория речевой деятельности / А. А. Леонтьев. - М. , 1971.
  4. Мартьянова Т. М. Использование проектных заданий на уроках иностранного языка / Т. М. Мартьянова // Иностранные языки в школе. - 1999. - № 4.
  5. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. - 2001. - № 1.
  6. Рахманина М. Б. Типология методов обучения иностранным языкам: Автореф. дисс. . . / М. Б. Рахманина. -М. , 1998.
  7. Драб І. М. Комплекс вправ для навчання іншомовного професійного мовлення студен- тів-економістів / І. М. Драб // Іноземні мови. - 2003. - № 2. - С. 17-23
  8. Іщенко І. Н. Дослідження типових ситуацій ділового англійського мовлення спеціалістів з економіки / І. Н. Іщенко // Іноземні мови. - 2000. - № 2. - С. 31-33.
  9. Сізанов О. М. Концептуально-методологічні підходи до створення модульного курсу / О. М. Сізанов, М. М. Поплавський // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 12. -С. 45^7.

10. Кирилюк Л. Г. Активное обучение: инструментарий и методы / Л. Г. Кирилюк, В. В. Ве­личко // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 12. - С. 30.

11. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С. Ю. Ніколаєва. - К. : Ленвіт, 2003 - 273 с.

12. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г. Є. Бакаєва, O. A. Бо- рисенко, Зуєнок 1. 1, та ін. ] - К. : Ленвіт, 2005 - 119 с.

13. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський. - К. : Фірма «УНКОС», 2006. -248 с.

1 2 3 4 5 6