Амортизация основных фондов. Нормы амортизационных отчислений

Зміст 

 1. Поняття амортизації основних фондів

2. Норми амортизаційних відрахувань та методи нарахування амортизації основних фондів

2. 1. Прямолінійний метод

2. 2. Метод зменшення залишкової вартості

2. 3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

2. 4. Кумулятивний метод

2. 5. Виробничий метод

2. 6. Податковий метод нарахування амортизації ОФ

Список використаної літератури 

 

 1. Поняття амортизації основних фондів 

До числа найбільш прогресивних змін, викликаних реформуванням економіки, слід віднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахування амортизацї, обравши один із методів.

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

Або:

Амортизація основних фондів- це процес відшкодування значення основних фондів шляхом поступового перенесення їх вартості на новостворену прдукцію або надані послуги.

 Знос необоротних активів – сума амортизації об’єкта необоротних активів з початку їх корисного використання

Об’єктом амортизації є основні засоби .

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Отже, амортизація нараховується на кожний об’єкт основних засобів.

Об’єкт основних засобів, крім первісної, балансової, справедливої та ін. , має ще й вартість, яка амортизується. Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, яка амортизується, дорівнюватиме первісній або переоціненій.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Амортизація нараховується щомісяця протягом усього строку корисного використання об’єкта. Підприємства з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.  

Термін корисного використання встановлюється підприємством з урахуванням таких чинників:

  • передбачувана інтенсивність використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
  • фізичний або моральний знос, що передбачається;
  • правові або інші обмеження стосовно термінів використання об’єкта тощо.

Термін корисного використання переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигід від використання об’єкта.  

2. Норми амортизаційних відрахувань та методи нарахування амортизації

Згідно із законодавством України “Про оподаткування прибутку підприємства” виділяють 4 групи основних фондів, на які нараховуються амортизаційні відрахування:

1) будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, вартість капітального відновлення земель;

2) автоматичний транспорт та запасні частини до нього, меблі, побутові, оптичні, електромережеві пристрої та інструменти, інше офісне обладнання;

3) всі інші основні фонди, які не ввійшли до 1, 2 і 4 груп;

4) електронн-обчислювальні машини, програмне забезпечення, прилади, пов’язані з ЕОМ для зчитування і друку інформації, телефонні станції, радіостанціїї.

Для кожної з цих груп встановлені відповідні норми амортизаційних відрахувань:

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы