Анализ деятельности на рынке товаров и услуг

План

 

Аналіз собівартості продукції 2

Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції 4

Аналіз собівартості одиниці найважливіших видів продукції 10

Аналіз рентабельності продукції 13

Список використаних джерел. 17


Аналіз собівартості продукції

Собівартість визначається як вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт,послуг) природних ресурсів, сировини, палива, матеріалів, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію.

Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції. Виявлення резервів зниження собівартості повинне грунтуватися на комплексному техніко-економічному аналізі роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків.

Затрати живої й упредметненої праці в процесі виробництва складають витрати виробництва. В умовах товарно-грошових відносин і господарської відособленості підприємства неминуче зберігаються розходження між суспільними витратами виробництва і витратами підприємства. Суспільні витрати виробництва - це сукупність живої й упредметненої праці, що знаходить вираження у вартості продукції. Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат підприємства на виробництво продукції і її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і є частиною вартості продукту. У неї включають вартість сировини, матеріалів, палива, електроенергії й інших предметів праці, амортизаційні відрахування, заробітна плата виробничого персоналу та інші грошові витрати
Зниження собівартості продукції означає економію упредметненої і живої праці і є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва, росту нагромаджень.

Найбільша частка у витратах на виробництво промислової продукції припадає на сировину й основні матеріали, а потім на заробітну плату й амортизаційні відрахування.

Собівартість продукції знаходиться у взаємозв'язку з показниками ефективності виробництва. Вона відображає більшу частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Істотний вплив на рівень витрат роблять техніко-економічні фактори виробництва. Цей вплив виявляється в залежності від змін у техніці, технології, організації виробництва, у структурі і якості продукції і від величини витрат на її виробництво. Аналіз витрат, як правило, проводиться систематично протягом року з метою виявлення внутрівиробничих резервів їхнього зниження.

Для аналізу рівня і динаміки зміни вартості продукції використовується ряд показників. До них відносяться: кошторис витрат на виробництво, собівартість товарної і реалізованої продукції, зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрати на одну гривню товарної (реалізованої) продукції.

Кошторис витрат на виробництво - найбільш загальний показник, що відображає всю суму витрат підприємства по його виробничій діяльності в розрізі економічних елементів. У ній відображені: по-перше, усі витрати основного

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные