Анализ доходов и расходов коммерческого банка

План

Аналіз доходів та витрат банку.  

Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку.  

Аналіз структури та динаміки витрат.  

Список використаної літератури.  


Аналіз доходів та витрат банку 

 Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значен­ня має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковос­ті банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку.

У світовій практиці спостерігається як постійне зростання ба­нківських активів, так і рівня дохідності за ними. І хоча збільшується частка доходів, отриманих у вигляді комісійної винагороди від надання банківських послуг, проценти, тримані під кредит­них операцій банку, становлять значну частку банківських до­ходів. Ця тенденція спостерігається і в Україні. При цьому вна­слідок слабкого розвитку ринку банківських послуг основна маса банківських доходів одержується у вигляді процентів за користу­вання кредитними коштами, що були надані банком платоспро­можним клієнтам.

Структура банківських доходів має такий вигляд: 1) доходи від проведення активних операцій: доходи від кредитування; доходи від інвестиційних операцій; 2) доходи від комісійних операцій: доходи від розрахунково-касового обслуговування; доходи від трастових операцій; доходи від факторингових операцій; доходи від лізингових операцій; інші доходи від комісійних операцій; 3) інші доходи.

Доходи від кредитування складаються з процентів за банків­ськими позиками, а також з облікових процентів, що одержуються при обліку векселів

Близько 70% доходів банки отримують саме від надання позик.

Основну масу доходу від комісійних операцій банки отриму­ють у вигляді комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. Інші види комісійних доходів становлять незначну частку в загальному обсязі доходів через нерозвинутість ринку таких послуг, як трастові, факторингові, лі­зингові та ін.

До інших видів доходу від комісійних операцій належать: комісія за надання гарантій та порук; плата за акцептні операції банку; плата за фінансування капітальних вкладень та інші інвести­ційні послуги; комісійні за здійснення валютних операцій; комісійна винагорода за консалтинговими послугами.

Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від проведення активних операцій. Валові доходи банку підрозділяються на процентні і непроцентні.

До процентних доходів банку відносяться:

-   відсотки по міжбанківських кредитах;

-   відсотки по кредитах підприємств;

-   відсотки по кредитах населення;

-   доходи по залишках на кореспондентських рахунках;

-   доходи по цінних паперах (процентні).

До непроцентних доходів банку відносяться:

-    доходи від інвестиційної діяльності (участі в спільній діяльності підприємств), дивіденди по цінних паперах;

-    доходи по валютних операціях;

-    доходи від отриманих комісій і штрафів;

-    інші.

Аналіз банківських доходів припускає визначення питомої ваги окремого виду доходів у їхній загальній сумі або групі доходів. Потім необхідно проаналізувати зміну дохідних статей за визначений період, вивчити структуру доходів банку. Для оцінки середнього рівня прибутковості кредитних операцій застосовуються відносні показники:

-    співвідношення отриманих відсотків і середніх залишків по короткостроковим позикам;

1 2 3 4 5 6