Анализ финансовой устойчивости предприятия

ЗМІСТ 

Вступ

1. Фінансова стійкість за критерієм стабільності джерел покриття запасів

2. Оцінювання ринкової стійкості підприємства

3. Аналіз ліквідності підприємства

Висновки

Література


ВСТУП

Фінансовий стан підприємства – це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні та потенційні можливості підприємства. Одними з показників, які характеризують фінансовий стан підприємства є показники ліквідності.

Роль фінансового аналізу після запровадження Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” суттєво зросла, так як з переходом України до національних стандартів бухгалтерського обліку зростає значення фінансової звітності, як інформаційної бази оцінки фінансово-господарської діяльності. Підвищений інтерес до фінансової звітності обумовлюється тим, що ринкові умови діяльності вимагають відповідного економічного простору у якому бере участь велика кількість юридичних та фізичних осіб. Фінансова звітність в таких умовах здійснює інформаційний взаємозв’язок між суб’єктами господарювання, дозволяє шляхом аналізу виявити підприємства, які цікавлять їх для укладання договорів, інвестиції коштів та прийняття управлінських рішень.

Ціна підприємства в цілому як суб’єкта на ринку капіталів характеризується певними  показниками, у тому числі величиною і часткою внутрішніх джерел коштів у загальній їх сумі. Динаміка та причини їх зміни можуть бути зумовлені дією різних чинників, а тому повинні відповідно контролюватися.

Власний капітал є основною для початку діяльності фірми і гарантом її стабільності – відносної свободи від зовнішніх джерел фінансування, одним із найістотніших і найважливіших показників

Оскільки метою діяльності підприємства є одержання прибутку, то необхідною умовою реалізації цієї мети є  збереження власного капіталу, тобто, згідно з концепцією збереження капіталу, прибуток заробляється тільки тоді, коли грошова оцінка вартості чистих активів (поточні активи за мінусом поточних зобов’язань) на кінець періоду перевищує суму чистих активів на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього періоду.

Майно підприємства формується із різноманітних за своїм натурально-речовим складом елементів, однак всі вони є носіями прав власності окремих суб’єктів (власників, кредиторів). Право власника на частку у майні підприємства і на його участь у прибутках визначається часткою і формою інвестованих засобів. Розкриття цих прав є одним із найважливіших завдань фінансової звітності, а гарантією їх захищеності виступає власний капітал, зокрема статутний капітал, як зареєстрована його частина.

Таким чином, динаміка власного капіталу свідчить про ефективність управління підприємством, зміни та перспективи економічних прав кредиторів та інвесторів.

Під час вибору підрядчика в умовах ринку замовник змушений оцінити партнера. Оцінка конкурентоспроможності може базуватися на результатах фінансового аналізу: показниках ліквідності, платоспроможності, оборотності активів та окремих їх частин, ділової активності і рентабельності.

Власне підрядчик також зацікавлений у підтриманні своєї фінансової стабільності, у досягненні певного рівня рентабельності, тобто у зниженні собівартості будівельно-монтажної продукції.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприєм­ства є фінансова стійкість.

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы