Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

План 

 1. Значення, система показників, завдання та джерела даних аналізу фінансових результатів.
 2. Загальна оцінка рівня, та динаміки формування фінансових результатів.
 3. Аналіз валового прибутку підприємства.
 4. Аналіз беззбитковості діяльності.
 5. Оцінка показників використання прибутку підприємства.
 6. Аналіз показників і факторів рентабельності.


Значення, система показників, завдання та джерела даних аналізу фінансових результатів. Прибуток – найважливіший комплексний якісний показник ефективності діяльності підприємства, який у вартісній формі відображає кінцевий підсумок всіх сторін роботи: виробництва та реалізації продукції, використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, наявних в його розпорядженні. Від його величини залежить стабільність фінансового стану підприємства, виконання зобов’язань перед бюджетом, кредиторами. Деяка частина прибутку використовується на виплату дивідендів власникам, формування резервного капіталу, а інша є джерелом розширеного відтворення діяльності. Управління прибутковістю (беззбитковістю) діяльності є першочерговим завданням, тому аналізу фінансових результатів та факторам їх формування приділяється велика увага.

Під фінансовими результатами розуміють величину прибутку або збитку. У загальному випадку прибуток – це перевищення доходів від діяльності над витратами з нею пов’язаними. У протилежному випадку - має місце збиток. Слід мати на увазі, що згідно П(С)БО 3 вся діяльність підприємства класифікується на звичайну та надзвичайну. Звичайна на операційну та іншу звичайну (інвестиційну та фінансову). Операційна на основну та іншу операційну

За кожним видом діяльності фінансовий результат визначають шляхом співставлення доходів і витрат.

На сьогоднішній день згідно П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” розрізняють такі показники фінансових результатів:

 • Валовий прибуток як різниця між величиною чистого доходу (виручки від реалізації продукції і виробничої собівартості реалізованої продукції;
 • Фінансовий результат від операційної діяльності як різниця між сумою операційних доходів та операційних витрат;
 • Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;
 • Фінансовий результат від звичайної діяльності;
 • Чистий прибуток (збиток).

Крім абсолютних показників фінансових результатів в аналізі широко використовують відносні показники прибутковості (рентабельності).

Під час аналізу вирішують такі завдання:

 1. Оцінити рівень фінансових результатів, ступінь виконання плану за фінансовими результатами в цілому та за окремими складовими.
 2. Вивчити динаміку фінансових результатів підприємства за ряд періодів та виявити основні тенденції їх зміни.
 3. Дослідити вплив факторів на зміну валового прибутку від реалізації товарної продукції.
 4. Проаналізувати показники використання прибутку.
 5. Оцінити рівень, динаміку та фактори зміни показників рентабельності діяльності.
 6. Виявити резерви зростання фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства та розробити систему заходів, спрямованих на їх мобілізацію.

Для аналізу використовують такі джерела даних:

 •  “Звіт про фінансові результати підприємства” ф. 2, “Баланс” ф. 1, “Звіт про власний капітал” ф. 3, “Примітки до річної фінансової звітності” ф. 5;
 • Статистична звітність “Зведена таблиця показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства” ф. 22.
 • Регістри синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку (Журнал 6), дані за рахунками 7,8,9 –го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку і окремих рахунків 2 – го класу (р. 23 “Виробництво”) первинні документи;
 • Наказ про облікову політику на підприємстві. Фінансовий план,
1 2 3 4 5 6 7 8