Анализ системы «затраты - выпуск - прибыль»

Аналіз системи «витрати – випуск - прибуток»

У зарубіжній практиці досить широко застосовується аналіз співвідношення «витрати—випуск—прибуток» (Cost-Volume-Profit Relationships, або коротко CVP). З огляду на оперативність та ефективність цього методу його популярність зростає і в Україні, особливо в останні роки. Називатимемо його надалі ВВП-аналіз.

За своєю сутністю ВВП-аналіз є досить простим, базується на відомих показниках і дає змогу оперативно оцінити вплив величини і структури витрат, обсягу продажу продукції на прибуток, аналізувати його залежність від рівня цін і структури виробництва, обґрунтовувати маркетингову стратегію. Із самої назви випливає, що ВВП-аналіз з'ясовує зв'язок між витратами, рівнем операційної активності та прибутком. Термін «операційна активність» характеризує результативність діяльності підприємства. Для виробничого підприємства вона визначається обсягом виготовленої продукції. Причому мається на увазі, що вся виготовлена продукція продана, тобто обсяг виробництва і продажу продукції за певний період збігаються. У результаті витрат факторів виробництва створюється продукція, від її продажу підприємство одержує прибуток.

Оскільки прибуток — основний результативний показник дія­льності підприємства, важливо знати його залежність від двох попередніх — витрат та обсягу продукції. Ця залежність ускладнюється тим, що витрати поділяються на змінні й постійні, а об­сяг виробництва і продажу продукції має непрості зв'язки з ціна­ми на окремі вироби. Крім цього, як відомо, не всі змінні витрати пропорційні, а до постійних входять деякі елементи дегрегуючих змінних витрат. Це все створює певні труднощі в моделюванні зазначеної залежності.

При ВВП-аналізі співвідношення «витрати—випуск—прибу­ток» спрощуються і припускається, що в їх основі лежать лінійні залежності

Тобто аналіз базується на таких передумовах:

—усі витрати можна чітко поділити на змінні й постійні;

—усі змінні витрати пропорційні, а постійні не містять еле­ментів дегрегуючих витрат і є лише функцією часу;

—ціни на вироби не залежать від обсягу виробництва і в ме­жах розрахункового періоду стабільні.

Ці обмеження означають, що ВВП-аналіз здійснюється в ме­жах даної виробничої та організаційної структури підприємства, тобто стосується короткострокового періоду. За цих умов функції витрат і обсягу виробництва (продажу) лінійні й виражаються так:

С = NСз. о + Сп     (10. 1)

В = NЦ,      (10. 2)

де С — загальні витрати за певний період часу;

N — обсяг виробництва продукції у натуральному виразі;

Сз. о — змінні витрати на одиницю продукції, грн. ;

Сп - постійні витрати за розрахунковий період, грн. ;

В - обсяг виробництва і продажу в грошовому виразі (до­хід), грн. ;

Ц — ціна одного виробу, грн.

Графічна інтерпретація цих функцій показана на рис. 10. 1. Нелінійні залежності витрат (С) і обсягу продажу (В) від кількості продукції (N) дуже ускладнюють аналіз і на практиці фактично не застосовуються.

У процесі ВВП-аналізу обчислюються й аналізуються такі по­казники:

—маржинальний прибуток (збитки); — коефіцієнт маржи­нального прибутку;

—рівноважний обсяг операційної (виробничої) діяльності (точка беззбитковості);

—рівень безпеки операційної діяльності;

—обсяг операційної діяльності (обсяг виробництва), що

1 2

Похожие работы