Анализ современных подходов к определению экономической безопасности предприятия

Аналіз сучасних підходів до визначення економічної безпеки підприємства

Перехід до ринкової економіки сприяв створенню великої кількості підприємств різних організаційно-правових форм, появі нових механізмів господарювання, що потребує від господарюючих суб’єктів необхідності вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням своєї економічної безпеки.

Для дослідження проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства розглянемо існуючі концептуальні підходи до її визначення (табл. ). Проведений аналіз сучасних визначень поняття «економічна безпека підприємства» дав можливість встановити, що економічна безпека розглядається як: 1) стан розвитку підприємства, при якому забезпечується стійке економічне зростання, ефективне задоволення суспільних потреб, висока якість управління, захист економічних інтересів суб’єкта господарювання; 2) сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність підприємства, стабільність економічного і фінансового розвитку, здатність до постійного відновлення і самовдосконалення; 3) сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які забезпечують конкурентноздатність підприємства на ринку, що є гарантією від різного роду загроз і втрат; 4) універсальна категорія, що відображає захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин.

Окрім вище зазначеного з’ясовано, що сутність економічної безпеки підприємства тісно пов’язана з поняттями «розвиток», «стійкість», «загроза». Розвиток – один з компонентів економічної безпеки підприємства, бо якщо воно не розвивається, то як наслідок, виникає різке скорочення можливостей до виживання, знижується стійкість і пристосованість до внутрішніх і зовнішніх загроз [5, с. 16]. Стійкість можна розглядати, як стан динамічного розвитку господарюючого суб’єкта, коли соціально-економічні параметри, що його характеризують зберігають положення економічної рівноваги за умови коливання зовнішнього та внутрішнього середовища [1, с. 9]. В. А. Предборський, зазначає, що стійкість економіки відбиває міцність і надійність її елементів, вертикальних, горизонтальних та інших зв’язків усередині системи, здатність витримувати зовнішні і внутрішні «навантаження» [5].

Таблиця

Сучасні визначення поняття «економічна безпека підприємства»

Автор або джерело

Визначення

М. І

Камлик [2, с. 39]

Економічна безпека суб’єкта підприємницької діяльності є таким станом розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується стабільністю економічного й фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх стадіях його діяльності.

М. В. Фоміна [6, с. 11]

Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного використання ресурсів з метою ліквідації загроз та забезпечення ефективного і стабільного функціонування підприємства в поточному та перспективному періодах.

Л. О. Омелянович [3, с. 46]

Під економічною безпекою суб’єкта підприємницької діяльності розуміється такий стан захищеності підприємства при організації взаємовідносин з іншими суб’єктами і його ресурсів, при якому гарантується стабільність функціонування, розширене відтворення, впровадження і широке використання науково-технічних досягнень і соціальний розвиток.

Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) [4, с. 138]

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования экономических ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования экономической системы сегодня и в будущем.

 В економічній літературі термін “загроза” визначається, як реальні потенційно можливі дії за умови навмисного, випадкового (ненавмисного) порушення режиму функціонування підприємства шляхом нанесення матеріального (прямого чи непрямого) збитку, що

1 2

Похожие работы