Аннотация Отзыв Рецензия Письмо Пресс-релиз Реферат

ПЛАН

АНОТАЦІЯ. .  

ВІДГУК. .  

РЕЦЕНЗІЯ. .  

ЛИСТ. .  

ПРЕС-РЕЛІЗ.  

РЕФЕРАТ. .


АНОТАЦІЯ 

Це коротка характеристика змісту книги, статті, рукопис­ного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання ро­боти, викладається її зміст і дається оцінка. Анотація допома­гає під час добору й вивчення літератури з будь-якого питан­ня, скорочує час на ознайомлення зі змістом самої праці.

Може бути подана двома мовами: мовою тексту та однією з іноземних.

У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких рекомендовано анотовану книгу.  

Зразки: 

Козачук Г. О. , Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови: Навч. посібник. — К. : Вища шк. , 1993. —367 с.

Подано теоретичний матеріал з орфоепії і орфографії, морфології, синтаксису і пунктуації української мови. Вміщено систему вправ і завдань на закріплення вивченого матеріалу.

Мета посібника — допомогти студентам практично ово­лодіти нормами української літературної мови.

Для студентів педінститутів.  

Дюма А.

Графиня де Монсоро: Роман / 3 фр. пер. П. О. Якун. — К

: Дніпро, 1985. -320 с.

Роман "Графиня де Монсоро" — друга книга відомої трилогії А. Дюма про війни гугенотів.

Герой роману граф де Бюссі закохується у молоду кра­суню Діану де Монсоро. На шляху їхнього кохання трап­ляється безліч перешкод. Події роману розгортаються на широкому тлі суспільно-політичного життя Франції.

Для широкого кола читачів.  

Шевчук С. В.

Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К. : Вища шк. , 1997. -271 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформ­лення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, вчителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій і установ.  

 

ВІДГУК

Це документ, що містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на роз­гляд вистави, фільму, творів мистецтва, рукописних робіт та інше.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст, який містить:

- вступ;

- короткий виклад основних положень аналізованої ро­боти;

- висновок з пропозиціями, оцінкою і критичними за­уваженнями.

4. Підпис.

5. Печатка.

6. Штамп підтвердження підпису.

7. Дата.

За потреби підпис особи, яка написала відгук, завіряється секретарем (вченим секретарем) установи за до­помогою спеціального штампа.


Зразок:

Відгук

на дипломну роботу

1 2 3 4 5 6