Асинхронные двигатели

чином, 

      (2. 1. 4. 10)

Якщо підставити сюди значення ЕРС, отримаємо: 

      (2. 1. 4. 11)

де m - число фаз;

Im - намагнечуванний струм чи струм холостого ходу асинхронного двигуна.

Необхідно зауважити, що струм холостого ходу в асинхронних двигунах складає  Im = (0,2 - 0,8)I1н [у   трансформаторах   він   складає  I0 = (0,02 - 0,1)I1н]. Досить велика величина струму холостого ходу в асинхронних двигунах за інших рівних умов пояснюється наявністю повітряного проміжку між статором та ротором.  

СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

У цілому ряді випадків зручно мати справу не з справжнім асинхронним двигуном, який являє собою систему двох (чи в загальному випадку декількох) електромагнітно пов'язаних контурів, а з еквівалентною йому електричною системою, яка створена з цією метою і має відповідну схему заміщення, аналогічну схемі заміщення трансформатора.

Оскільки частота струму в роторі f2 не дорівнює частоті струму в статорі f1, а на схемі заміщення електромагнітний зв'язок між обмотками замінюється електричним, то належить   замінити ротор, що обертається, еквівалентним нерухомим. Крім того, необхідно зробити приведення обмотки ротора до обмотки статора.

Із рівняння рівноваги ЕРС обмотки ротора (2. 1. 4. 9) знайдемо вираз для струму I2 і перетворимо його таким чином: 

         (2. 1

5. 1) 

У цьому виразі ЕРС Е2 відповідає ЕРС нерухомого ротора, для котрого частота f2 = f1 (а індуктивний опір ротора дорівнює індуктивному опору нерухомого ротора х2).

В обох випадках зсув за фазою струму від ЕРС та його величина залишаються незмінними. Справді, в першому випадку (при роторі, що обертається) а в другому (при нерухомому роторі) 

Очевидно, що потужність, яка використовується двигуном з мережі, при цьому не змінюється.

Приведення обмотки ротора до обмотки статора відбувається за аналогією з трансформатором.

Зобразимо тепер повну схему заміщення асинхронного двигуна (мал. 8).

На схемі заміщення Хm - індуктивний опір взаємоіндукції приведеного первинного і вторинного кола, а rm враховує втрати в сталі.  

ПУСК У ХІД АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Сучасні потужні електричні мережі звичайно допускають пряме вмикання коротко замкнутих двигунів (мал.  9). Пускові властивості асинхронних двигунів  характеризуються кратністю початкового пускового моменту

 та пускового струму

Для двигунів з коротко замкнутим ротором звичайного виконання та До пускових характеристик двигунів пред`являють такі вимоги. Під час пуску двигун повинен розвивати достатній пусковий момент, близький до номінального. Схема пуску повинна бути простою. Число пусків двигуна обмежене і визначається умовами повторного вмикання. Звичайно двигуни номінального  виконання  потужністю  3 ? 10 кВт допускають до 10 вмикань на годину. Як правило, коротко замкнуті асинхронні двигуни запускаються прямим вмиканням у мережу під повну напругу. Якщо потужність  двигуна сумірна з потужністю мережі та прямий пуск викликає значне зниження напруження в ній через великий пусковий струм, то застосовується пуск із знижуванням напруги.

Одним  із  методів  зниження напруги під час пуску є метод  перемикання обмотки статора із зірки на трикутник (такий метод застосовується в РЛС для пуску агрегату

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы