Аудиторская деятельность в Украине

План

Вступ

  1. Організація аудиторської діяльності
  2. Способи вивчення, операцій з грошовими коштами, іншими активами та стану розрахунків
  3. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні

Висновок

Список використаної літератури 


Вступ 

Аудиторська діяльність є важливою складовою ринкових економічних перетворень, які сьогодні здійснюються в Україні. Результати аудиторських перевірок фінансових звітів підприємств у багатьох випадках служать основою для прийняття економічних рішень зовнішніх користувачів звітності (банками, інвесторами, кредиторами, державними органами та внутрішніми, адміністрацією, керівництвом підприємства). Аудиторські послуги, що надаються підприємствам - клієнтам є ефективною допомогою в налагодженні, відновленні та веденні бухгалтерського обліку, особливо в період реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні та переходу на національні положення; вирішенні складних проблем з питань оподаткування, господарського права.

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин значно підвищились вимоги до фінансово-господарської діяльності підприємства. Відбулася зміна форм власності, значно змінився обсяг та асортимент продукції які випускаються, а також змінилися ринки збуту продукції та склад ділових партнерів.        

Все це призвело до необхідності впроваджувати на підприємстві економічні санації, яке грунтується на результатах аналізу; вихідною базою для нього є облікові документи, а достовірність його здійснення на основі аудиторської перевірки. Актуальним є питання    на даному етапі прибутковості та платоспроможності підприємства.

В Україні аудиторська діяльність має розвиватись саме з переходом до ринкових відносин. Основними видами послуг перших аудиторських фірм в Україні було надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, складання бухгалтерської звітності. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993р. Вивів на перший план аудит у вигляді обов’язкового підтвердження показників річної фінансової звітності підприємств, а згодом передбачає практичне виконання аудиту у вигляді експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності.

Фінансовий аудит являє собою групування та вивчення даних про фінансові ресурси підприємства та їх використання з метою мобілізації коштів, необхідних для виконання планових чи проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі господарської діяльності.

Метою виробничої практики є засвоєння знань щодо регулювання обліку, аналізу та контролю, отримання навичок планування контрольно – ревізійного процесу, ознайомлення з організацією системи внутрішнього контролю, оволодіння прийомами здійснення фінансового менеджменту, аналізу та контролю, оволодіння навичками оформлення результатів контролю, а також має на меті закріплення і поглиблення знань отриманих під час вивчення дисциплін: “Контроль і ревізія”, “Управлінський облік”, “Фінансовий менеджмент”, “Спецкурс”, “Спецсемінар”. Потрібно дослідити зовнішній та внутрішній аудит ДП „Рівнеторф”, а саме перевірити систему бухгалтерського обліку та підтвердити реальність і достовірність фінансової звітності, встановити хто здійснює перевірку обліку основних засобів, на основі яких нормативних джерел, які методи аудиту використовують під час здійснення перевірки і в кінці зробити висновки і пропозиції по вдосконаленню системи внутрішнього контролю ДП „Рівнеторф”.

Виходячи з мети виробничої практики головним завданням є:

- вивчення і оцінка структури внутрішнього контролю на базі даного підприємства і в процесі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы