Аудиторский контроль

План 

1. Суть, мета, завдання, функції та організаційні форми фінансово-економічного контролю   

1. 1. Виникнення та розвиток аудиту в системі фінансово-економічного контролю   

1. 2. Суть аудиту, його мета і завдання.  

1. 3. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю. .  

1. 4. Мета і завдання внутрішнього та зовнішнього аудиту.  

2. Професійна етика аудитора.  

3. Робоча документація аудитора.  

3. 1. Поняття робочих документів аудитора.  

3. 2. Класифікація робочих документів аудитора

 


1. Суть, мета, завдання, функції та організаційні форми фінансово-економічного контролю

1. 1. Виникнення та розвиток аудиту в системі фінансово-економічного контролю

Економіка України та економіка Заходу, в т. ч. і США, все ще не досягай гармонізації. Перед студентами, майбутніми фахівця-ми-економістами, стоїть завдання -— подолати цю проблему. Вивчення різних елементів передових технологій західної ринкової економіки, невід'ємним елементом якої є фінансово-економічний контроль взагалі та, зокрема, аудит, є важливою складовою навчального процесу.

Процес переходу України до ринкової економіки тісно пов'язаний з необхідністю удосконалення фінансово-економічного контролю та аудиту й обґрунтування його функціональних основ.

В умовах ринкового механізму, який забезпечує свободу підприємництва поряд із законодавчим закріпленням гарантій захисту всіх форм власності, що сприяє широкому залученню іноземних інвестицій в українську економіку і розвитку фондового ринку, з одного боку, та зростанню негативних процесів в економіці та політиці — з іншого, висуваються особливі вимоги до важливих елементів такого механізму, як фінансово-економічний контроль та аудит.

Фінансово-економічний контроль являє собою систему спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об'єкта у соціальній сфері суспільства з метою встановлення відхилень від заданих параметрів. Суть контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, як об'єкт управління виконує його настанови. Основною метою цієї функції є блокування відхилень діяльності суб'єкта управління від заданої соціальної програми, а в разі їх виявлення — приведення керованого суб'єкта до стійкого стану за допомогою усіх соціальних регуляторів.

Функції фінансово-економічного контролю правової держави з ринковою економікою включають у себе сприяння діяльності суб'єктів господарювання щодо процесів, які вони виконують.

Ці функції поширюються на економічну діяльність усіх ланок народного -господарства.

За організаційними формами фінансово-економічний контроль в Україні поділяється на:

— державний;

— муніципальний;

— незалежний;

— власника.

Державними контролюючими органами виступають Рахункова палата Верховної Ради України, Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба Мінфіну України, Державне казначейство. Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці та соціальної політики України, Державний комітет статистики України, Антимонопольний комітет, Національний банк України. Спеціалізованими органами державного контролю г Держстандарт України, Державний митний комітет України, Держспоживзахист України, Державна автомобільна інспекція України, Державна пожежна інспекція України, Державна санітарна інспекція України.

Муніципальний контроль здійснюють місцеві Ради народних депутатів.

Незалежний контроль—аудиторський.

Контроль власника — внутрішньосистемний, внутрішньогосподарський контроль.

За

1 2 3 4 5 6 7 8