Автоматизация расчетов в налоговой системе Украины

Автоматизація розрахунків у податковій системі України

На даному етапі розвитку автоматизації в податковій системі України є певні досягнення у сфері впровадження сучасних інформаційних технологій - розроблена та впроваджена в експлуатацію на всіх рівнях податкової системи автоматизована інформаційно-аналітична система (АІАС) ДПА України, яка забезпечує рішення облікових та аналітичних задач і об'єднує засобами електронної пошти в єдиний інформаційний простір усі податкові органи держави.

Розвиток інформатизації ДПА України розпочався з питань автома­тизації найбільш трудомістких процесів обробки даних з нарахування та надходження коштів до бюджетів та базувався на розповсюджених і доступних на той час інформаційних технологіях, які передбачали використання персональних комп'ютерів як окремих робочих станцій не завжди об'єднаних в локальні мережі. Початково була розроблена і впроваджена АІС "Податки", яка функціонувала в середовищі СУБД FoxPro. Однак у зв'язку з різким збільшенням обсягів інформації, що обробляється, змінами функцій податкових служб і складністю зовнішніх інформаційних зв'язків назріла необхідність переходу до якісно нової технології "клієнт-сервер", яка і була використана при створенні нової концепції АІАС ДПА у середовищі СУБД ORACLE.

Рівень автоматизації податкової системи України ще не відповідає вимогам європейських держав. Але і сама податкова система знаходиться в постійному розвитку та впровадженні нових методологій і законодавчо-інструктивних матеріалів. З іншого боку зроблено теж немало. Зокрема функціонує Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, де кожній фізичній особі, централізовано надається унікальний ідентифікаційний номер, впроваджено мережі передачі даних, електронну пошту та створена велика кількість АРМ для проведення облікових, розрахункових і аналітичних функцій.

В залежності від організаційної трьох рівневої системи управління ДПА України, АІАС розрізняє рівні районні, обласні (регіональні) та головний (центральний). Створення Державного реєстру фізичних осіб

- платників податків проклало шлях для впровадження єдиної центра­

лізованої бази даних АІАС, що базується на використанні унікального

ідентифікаційного кода платника податків.

АІАС ДПА України призначена для оперативного обліку нарахування, надходження податкових платежів та контролю за виконанням подат­кового законодавства в Україні. Функціонально АІАС включає в себе підсистеми, що реалізовані у вигляді АРМів спеціалістів відпо­відних підрозділів:

• АРМ інспектора з обліку та реєстрації платників податків - призначений для початкової реєстрації платника податків в системі та подальшого обліку нарахування та надходження податків, перерахунку оподаткування сукупного доходу;

• АРМ обліку надходжень до бюджету - призначений для обліку надходжень до бюджетів різних рівнів;

• АРМ реєстрації бухгалтерської звітності платників податків - призначений для реєстрації та вводу в базу даних інформації згідно наданих звітів суб'єктів підприємництва;

• А РМ спадання звітності - призначений для формування необхідної звітності ДПА;

• А РМ валютна інспекція - призначений для обліку нарахування та оподаткування платників податків за імпортно-експортними операціями;

• АРМ контролю виконавчої дисципліни - призначений для автоматизації обліку міроприємств, що виконуються з метою проведення контролю з боку апарату управління;

• АРМ аудитора - призначений для обліку проведення та результатів аудиторських перевірок;

• А РМ податкове законодавство - містить базу податкових законів та інструкцій, зміни до них.

Таким чином визначимо основні функції АІАС ДПА України: > облік, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку платників податків на основі реєстраційних документів (статут, свідоцтво);

-       збір та введення інформації

1 2 3