Автоматизация учета в аптеках и фармацевтических центрах

ПЛАН

 1.      Загальна характеристика системи обліку та звітності 

2.      Автоматизація обліку в аптеках і фармацевтичних фірмах. Комп'ютерна форма бухгалтерського обліку 

3.      Список літератури  


Загальна характеристика системи обліку та звітності 

Система обліку та звітності аптечного підприємства або фарма­цевтичної фірми — це кількісне відображення і якісна характеристи­ка господарських операцій з метою контролю, аналізу, планування та прийняття управлінських рішень на засадах об'єктивної, вчасної та до­стовірної інформації.

Процес обліку складається з таких основних стадій: спостережен­ня за господарськими процесами та явищами, їх вимірювання, реєст­рація та групування за конкретною науково обґрунтованою системою, узагальнення, яким завершується процес обліку

Завдання обліку — обробка та відображення первинних даних про господарські операції; систематизація даних з метою отримання інфор­мації про торговельно-господарську діяльність для управління підпри­ємством; забезпечення збереження майна підприємства; вишукування резервів господарської діяльності, що збільшують прибуток (доход).

Вимоги, що висуваються до обліку: точність і об'єктивність облі­кованих показників; спільність методів обліку і зіставлення облікових показників з розрахунковими (плановими); простота, ясність і доступ­ність інформації; економічність з точки зору витрат.

Для проведення обліку використовують такі облікові вимірники: натуральні (штуки, грами, літри); трудові (години, дні); грошові — одиниці вартості (гривні, карбованці).

Застосування натуральних вимірників особливо важливе для за­безпечення контролю за збереженням матеріальних цінностей та опе­ративного керівництва господарською діяльністю (предметно-кількіс­ний облік медикаментів та інших товарів).

Грошовий вимірник є узагальнюючим і дозволяє здійснювати кон­троль за станом та використанням матеріальних і фінансових ресурсів.

Види обліку та звітності. Система обліку та звітності в аптеках і фармацевтичних фірмах може бути подана п'ятьма видами обліку, які наведені на рис. 2

2. Як показано у наведеній схемі, усі види обліку пов'язані між собою, однак рівень їх регламентації з боку держави не­однаковий (визначається Законом про бухгалтерський облік та фінан­сову звітність, а також іншими актами).  

Рис. 2. 2. Схема видів подання системи обліку

Для провізорів-організаторів (менеджерів) аптек і фірм важ­ливою є, перш за все, постановка внутрішньогосподарського (управ­лінського) обліку, який законодавчо знаходиться в повній самостій­ності підприємства і найменш регламентований.

Визначення 1. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік — це система обробки та підготовки інформації про діяльність підпри­ємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємс­твом (ст. 1 Закону).

Керівник підприємства самостійно:

•    визначає облікову політику;

•    розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності та контролю господарських операцій;

•    затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків та реєстрів аналітичного обліку;

•    визначає права працівників на підписання облікових доку­ментів (ст. 8, п. 5).

Підставою для записів у бухгалтерському обліку є первинні об­лікові документи, що надають юридичної сили даним обліку, вони ма­ють бути оформлені згідно з нормативними документами, чинними в Україні. Первинні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10