Автоматизация выполнения банковских операций на предприятиях

У процесі господарсь­кої діяльності між організаціями виникають різні розрахунково-грошові відносини у зв'язку з по­стачанням матеріально-виробничих запасів і оп­латою послуг, продажем готової продукції, з ви­конанням різних фінансових зобов'язань (пла­тежі до бюджету, відрахування до позабюджетних фондів, погашення кредитів і позик і подібне). Вказані розрахунки здійснюються безготівковими платежами, тобто перерахуванням грошових коштів через відділення банків з розрахункового рахунку платника на рахунок одержувача.

Існує небагато робіт з дослідження автоматизації банківських операцій на сучасних підприємствах. При цьому важливе теоретичне і методологічне значення мають роботи таких фахівців, як Л. Г. Герасимо-вої, О. В. Бартеньєва, В. М. Дубянського. Разом з тим окремі аспекти цієї проблеми вимагають по­дальшого дослідження.

Для прискорення процесу проведення банківських операцій необхідна їх ав­томатизація. Перш за все потрібно автоматизува­ти введення платіжних документів, як одну з най­важливіших операцій банку. Метою цієї статті є аналіз методів налаштування обробки обміну да­ними між програмним продуктом «1C» і «Клієнт-банк» за допомогою існуючих стандартів.

Близько 75 % підприємств на території СНД, у тому числі і України, ведуть облік у системі «1C: Підприєм­ство». У конфігурації «Бухгалтерський облік для України» передбачено ведення як касових, так і банківських операцій [1, с. 12].

При формуванні банківських операцій бух­галтер повинен надати роздруківки всіх платіж­них документів банку. Банківський оператор їх перевіряє і формує документ «Банківська випис­ка». Помилкові і неправильно оформлені доку-

менти (неадекватні) повертаються назад бухгал­терові і до складу банківської виписки не входять.

Для графічного зображення цих процесів більше всього підходять діаграми варіантів вико­ристання мови UML [2, с. 52]

Схема, описана вище, надана на рисунку (рис. 1).

Цей спосіб проведення банківських операцій має істотний недолік: потрібні відчутні витрати часу на виконання операцій і виправлення поми­лок у платіжних документах. Для надання платіж­них документів бухгалтер повинен відвідати банк.

Тому сучасні банки пропонують своїм під­приємствам-клієнтам систему дистанційного банківського обслуговування поточних рахунків клієнтів «Клієнт-Банк», яка дозволяє:

— проводити платежі зі свого рахунку в бан­ку, не відвідуючи банк, з офісу на робочому місці, обладнаному персональним комп'ютером зі вста­новленим необхідним програмним забезпеченням;

— відстежувати грошові кошти на поточно­му рахунку. Уповноважений працівник підпри­ємства може, не виходячи з офісу, контролювати рух коштів на поточному рахунку;

— отримувати виписки з поточного рахунку, а також щоденні офіційні курси іноземних валют Національного банку України;

— вести довідник своїх контрагентів по пла­тежах і довідник призначення платежу, які доз­воляють швидше формувати платіжні документи. Відпадає необхідність заносити інформацію в кожен документ — готовий шаблон переносить­ся у платіжний документ з довідників.

Отримувати від банку повідомлення про нові банківські послуги, поточні процентні став­ки по кредитах і депозитах, іншу інформацію, яку банк вважає потрібним оперативно доводи­ти до клієнтів. Клієнт також може звернутися до банку у будь-який момент часу, що забезпечує динамічність обміну інформацією між клієнтом

 Рис. 1. Облік і проведення банківських операцій за допомогою системи 1C

і банком. При використанні системи «Клієнт-Банк» утворюється схема роботи, яка зображе­на на рисунку (рис. 2). Бухгалтер вводить платіжні документи в систему «1C: Підприєм­ство» і в систему «Клієнт-Банк». Система «Клієнт-Банк» відправляє документи на сервер банку за допомогою Internet. У банку докумен-

ти перевіряються, після чого сервер формує бан­ківську виписку і звіт про неадекватні докумен­ти. Ці дані передаються системі «Клієнт-Банк». У результаті цих подій бухгалтер має можливість перевірити неадекватні документи і виправити їх. Також він повинен ввести банківську випис­ку в систему «1C: Підприємство».

 Рис. 2. Облік

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные