Автоматизированные технологии в системе информационного обслуживания пользователей

переводити в електронну форму і, навпаки, за допомогою засобів розмножувальної техніки з електронної переводити в паперову;

         - посилення тенденції інформаційного самообслуговування В електронному середовищі користувач сам входить в інформаційні мережі, уточнює свій запит, використовуючи різнорівневі програмні меню, „розробляє” стратегію пошуку, здійснює пошук за різними ознаками (бібліографічним елементам, ключовим словам, індексам), ідентифікує свій запит та дані або документи, які пропонує інформаційно-пошукова система, визначає релевантність отриманої інформації [14, с. 30];

         - зростання ролі комп’ютерної грамотності, яка пов’язана з необхідністю автоматизованого пошуку в локальних та глобальних мережевих інфраструктурах.

         Бібліографічне інформування визначається як бібліографічне обслуговування без запитів і/ або у відповідності з довгостроковими запитами. За охопленням користувачів бібліографічне інформування поділяють на масове та диференційоване.

         Масове бібліографічне інформування в умовах електронного середовища полягає в оперативному доведенні бібліографічної інформації до реальних та потенціальних користувачів на основі надання доступу до електронних ресурсів, розміщених у мережі Інтернет. Бібліографічна інформація, надана у мережі Інтернет, розміщується у базах даних (БД), що являють собою сукупність бібліографічних записів, організованих за певними правилами. Електронний каталог (ЕК) вміщує у собі сукупність однієї або декількох бібліографічних БД. Оперативна актуалізація ЕК та БД аналітичних матеріалів, розміщених на сайті бібліотеки дозволяє інформувати широкі кола користувачів про видання, що вийшли у світ. На сучасному етапі доступ до бібліографічної продукції забезпечують універсальні наукові бібліотеки, науково-технічні бібліотеки, бібліотеки вищих навчальних закладів. Технологія гіпертекстових посилань, за допомогою яких можна переходити від одного сайту до іншого, усуває залежність користувачів від ресурсів конкретної бібліотеки, і надає право необмеженого доступу до інформації, що знаходиться у фондах інших бібліотек.

         Диференційоване бібліографічне інформування поділяється на групове

(колективне) та індивідуальне, характеризується регулярним наданням користувачам бібліотеки бібліографічної інформації за певною

проблематикою. Основні зміни, що відбуваються у диференційованому бібліографічному обслуговуванні, пов’язані з документами в електронній формі

Індексування змісту документа в автоматизованих бібліотечно-інформаційних системах (АБІС) здійснюється на основі лінгвістичного забезпечення, що базується на інформаційно-пошукових мовах (ІПМ): термінах та словосполученнях, які входять до складу ієрархічних класифікаційних систем, тематичних рубрик, алфавітно-предметних покажчиків (АПП). Сформульовані в запиті ключові слова дають можливість виокремлювати документи за певною темою, проблемою із загального потоку документів, що знаходяться в БД або в ЕК. Пошук документів в АБІС для диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК) та вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) значно спрощується у зрівнянні з безпосереднім переглядом паперових документів. З використанням новітніх інформаційних технологій, особливостями диференційованого бібліографічного інформування також є формування проблемно-орієнтованих баз даних (ПОБД), використання електронної пошти для сигнального інформування та надсилання бюлетенів нових надходжень або списків документів за певною проблематикою.

         Бібліографічне інформування характеризується збільшенням якості та ефективності обслуговування, оскільки за рахунок доступу до безкоштовних і комерційним цифровим ресурсам ступінь повноти знаходження нових джерел за певною темою наближається до вичерпної, а оперативність надання інформації досягає максимуму [27, с. ].

         Кардинальних змін на сучасному етапі зазнає довідково-бібліографічне

обслуговування (ДБО). ДБО здійснюється у відповідності з разовими запитами. Мережа Інтернет надає можливість віддаленого обслуговування користувачів. Основними різновидами варіантами ДБО є віртуальна довідково-інформаційна служба та інтерактивне консультування в режимі чат-сесій. Віртуальна довідково-інформаційна служба відповідає характеристикам традиційного ДБО: надає відповіді на запитання в режимі «запит-відповідь», виконує бібліографічні та фактографічні довідки. Особливістю віртуальної довідки є її розміщення на сайті бібліотеки з використанням web-форми – місцем для відправлення запитів та отриманням

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы