Автоматизированные технологии в системе информационного обслуживания пользователей

питання створення електронних бібліотек набувають великого значення. В електронному середовище електронні бібліотеки покликані виконувати ті функції, які притаманні взагалі бібліотеці як історично складеної системі — накопичення, впорядкування, збереження та використання документованих знань, а як сучасні інформаційні системи — забезпечити через глобальні мережі зручне та оперативне надання знання, інформації, електронних документів та копій першоджерел. В нових умовах економічного розвитку країни, електронним бібліотекам належить відіграти роль повноцінних учасників інформаційного ринку, реалізувати стратегію комерційної діяльності традиційних бібліотек як соціальних інститутів в новому технологічному й інформаційному середовищі. Електронні бібліотеки відрізняються від традиційних бібліотек не тільки і не стільки тим, що використовують електронний формат видань, а в першу чергу тим, що забезпечують доступ до віддаленого, розподіленого і різнородного ресурсу з допомогою телекомунікаційних технологій [27, с. ]. Активізація електронних бібліотек, як і взагалі всіх бібліотечних закладів у роботі з користувачами є вимогою сьогодення.

         Інформаційно-ресурсні складові електронних бібліотек формуються у вигляді фондів електронних документів, до яких забезпечено онлайновий доступ, та інформаційно-пошукових масивів з використанням бібліографічних, реферативних та лінгвістичних баз даних. Тому створення електронних бібліотек безпосередньо пов'язане з формуванням політематичних та багатовидових електронних інформаційних ресурсів, ефективність чого залежить від впровадження новітніх інформаційних технологій у процеси створення електронних документів та формування пошукових інформаційних масивів з вторинною інформацією про першоджерела та метаінформацією.

Електронна бібліотека орієнтована на широке коло користувачів і вирішує такі основні завдання:

 - наукове, спрямоване на глибоке вивчення теми (предмета);

 - освітнє, в межах якого йде підтримка як формальної, так і неформальної освіти, шляхом надання матеріалу та необхідної інформації;

 - довідкове, спрямоване на задоволення потреб в інформації одноразового характеру з широкого кола питань;

 - просвітницьке, в рамках якого формуються колекції, спрямовані на розповсюдження знань з історії, краєзнавства, культури, політики України;

 - розвиток сервісів електронної доставки документів, що передбачає оцифровування документів підвищеного попиту, електронні аналоги яких мають зберігатися [ 42, с. 147].

Зараз здійснюється усе більше джерел інформації, доступної тільки в електронній формі (бібліографічні, реферативні, повнотекстові і фактографічні бази даних, електронні журнали, телеконференції і т. п

), причому їхня питома вага у світовому інформаційному потоці стрімко наростає. Забезпечення публічного (у тому числі віддаленого) доступу користувачів до інформаційних ресурсів стало одним з першочергових завдань інформаційного обслуговування користувачів. Отже, електронні бібліотеки являють собою сучасні складні інформаційні системи, що дозволяють надійно зберігати й ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів (текстовій, образотворчій, звукових, відео й ін. ), локалізованих у самій системі, чи доступних їй через телекомунікаційні мережі, і представляє їх кінцевому користувачу в зручному для нього виді.

Впровадження сучасних інформаційних технологій розширило рамки

видової структури ресурсної бази даних довідково-бібліографічного обслуговування, додавши до електронних каталогів бібліотек, локальних баз даних, СD-Rom, DVD-Rоm, онлайнові ресурси довідкового характеру. Крім цього, виділяється ще одна особлива група потенційних джерел довідкової інформації – це Web-сайти, які створюють різні заклади, організації, фірми. Сайти доступні користувачам і мають великі можливості для задоволення їх довідково-бібліографічних запитів. Особливу групу складають сайти, які використовуються для готових довідок. Такі сайти добре організовані, мають систему посилань на відомі довідкові джерела, що традиційно використовуються для виконання готових довідок – це енциклопедії, словники, довідники, збірники цитат, адресно-довідкові матеріали. Їх ефективність у довідково-бібліографічному обслуговуванні доведено результатами досліджень.

 

3. Впровадження АТ інформаційного обслуговування користувачів в бібліотеках

 

Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів, інформаційні технології в обслуговуванні читачів, створення електронних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы