Базы данных

алгебра відношень (реляційна алгебра або алгебра Кодда);дані в таблиці є незалежними одне від одного, що дозволяє оперативно змінювати структуру бази даних, внаслідок чого всі зв’язки в цій моделі легко змінюються; розширення структури баз даних здійснюється простим додаванням нової таблиці.

Недоліком реляційних баз є недостатня наочність організації структури даних.

Реляційна модель баз даних.

Основні поняття реляційних базах даних.

Як правило, розрізняють два рівні абстракції представлення даних у вигляді інформаційної та фізичної моделей. Користувач мало звертає увагу на організацію фізичного зберігання інформації - його цікавить логічне представлення даних. Інформаційна модель повинна відображати предметну ділянку в зрозумілих і звичних для користувача термінах. Змістовно база даних містить структуровану певним чином інформацію про факти, події, об’єкти та їх властивості і зв’язки між ними.

Концепція реляційної моделі бази даних запропонована Е. Ф. Коддом в 1970 році для розв’язання наступної задачі - забезпечити незалежність представлення та опису даних від прикладних програм. В основі цієї моделі лежать поняття відношення (relations), подане у вигляді таблиці з дотриманням деяких обмежувальних умов. Основні взаємопов’язані поняття фізичного, спеціального прикладного та математичного рівнів побудови реляційної бази даних та їх взаємовідношення показані в таблиці, в рядках якої знаходяться еквівалентні поняття:

Таблиця 1. Основні поняття реляційної бази даних та їх взаємозв’язок

 

Фізичний рівень

Спеціальний прикладний рівень

Математичний рівень

1

Файл

Таблиця

Відношення

2

Запис

Рядок

Кортеж

3

Поле

Стовпець

Атрибут

Таблиця зрозуміла оглядово і звична для людей. Оригінальність підходу Е. Ф. Кодда полягає в застосовані до відношень впорядкованої системи операцій, що дозволяє отримувати складені відношення з бази (виводити, обчислювати, проводити арифметичні операції). Використання відношень дозволяє ділити інформацію на таку, що зберігається постійно і таку, яка отримується в результаті визначених перетворень над постійною. Е. Ф. Кодд показав, що набір відношень (таблиць) може бути використаний для збереження даних про об’єкти реального світу і моделювання зв’язків між ними. Під таблицею будемо розуміти структуру заголовку даної таблиці плюс сукупність записів даних у відповідності із заголовком

Наприклад, для збереження інформації про об’єкти з назвою “студент” можна використати відношення СТУДЕНТ, в якому властивості об’єктів розміщуються в стовпцях таблиці:

Таблиця 2. Список студентів

 Прізвище І. П.

Дата народження

Курс

Спеціальність

Хагба Р. Д.

12. 02. 1970

2

історія

Качарава Д. В.

15. 04. 1967

1

біологія

Іванов І. І.

18. 11. 1968

3

прикладна математика

Федорів М. Ж.

31. 11. 1969

4

фізика

 Стовпці відношення називають атрибутами і їм присвоюють імена. Список імен атрибутів відношення називається схемою відношення. Таблиці не дозволяють проводити узгодження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы