Библиотечно-библиографический менеджмент 55-61

План

55. Мета та завдання методичного керівництва бібліотеками.  

56. Основні форми методичного керівництва бібліотеками.  

57. Основні координаційні центри підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.  

58. Загальна характеристика методичної роботи бібліотек області.

59. Науково – дослідна та видавнича робота бібліотек.  

60. Методика обстеження бібліотек. Оціночні критерії.  

61. Форми та етапи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.


55. Мета та завдання методичного керівництва бібліотеками.

Метод. робота покликана забезпечити єдність змісту, форм і методів діяльності всіх підрозділів як системи в цілому, так і кожної бібліотеки-філіалу. Метод

робота ведеться на основі використання рекомендацій державних, обласних методичних центрів, сучасної інформації про них, проведення масових заходів по запровадженню в практику, вивчення ефективності їх застосування. Нове розуміння метод. діяльності передбачає її науковість та творчість. Науковість виявляється у прогнозуванні бібліотечної діяльності, розумінні законів розвитку суспільства, визначені ролі бібліотек у загальній інфраструктурі суспільства, глибокому і всесторонньому аналізі діяльності книгозбірень.

Пріоритетними напрямами методичної роботи можна вважати: створення нових інформ. продуктів і послуг, впровадження нових бібл. технологій; метод. моніторинг діял. бібліотек регіону та прогнозування їхнього розвитку.

Виходячи із нових умов та вимог часу, позбувшись директивно-регламентуючих та контролюючих функцій, приступили до пошуку і розвитку нових підходів і принципів своєї діяльності науково-методичні служби бібліотек. Сьогодні методисти вже не кажуть “роби так”, а підказують або пропонують, що можна запозичити з того чи іншого досвіду, які інновації доцільно запровадити у повному технологічному процесі. Тобто методичні служби стають порадниками у справі поліпшення роботи усієї галузі. Сьогодні методична робота носить консультативний і рекомендаційний характер.

Визначальними напрямами методичної діяльності можна вважати: методичне консультування; надання практичної допомоги ЦБС; дослідницька діяльність; аналітична робота; підвищення кваліфікації бібліотекарів; вивчення і розповсюдження передового досвіду, інноваційних форм роботи; рекламна діяльність бібліотеки та її послуг, “Паблік рілейшнз”.

Методичні центри сьогодні повинні допомагати бібліотекам перетворити роботу по обслуговуванню читачів на різноманітну, творчу, “знайти своє обличчя” і допомагати не шаблонними рекомендаціями, а індивідуальними, диференційованими порадами, методами експерименту, теоретичними пошуками, оперативною інформацією в т. ч. про інновації.

Для досягнення цієї мети методичні центри мають вирішувати блок таких питань:

-забезпечення функціонування єдиної системи організаційно-методичного впливу на бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у регіоні;

-виявлення, аналіз, узагальнення та поширення досвіду роботи публічних бібліотек;

-вивчення інновацій та запровадження їх у бібліотеках області;

-надання консультацій, практична допомога з питань обслуговування; координація діяльності бібліотек усіх систем і відомств;

-наукова-дослідна робота;

-підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників;

-підготовка методичних матеріалів.

На сьогодні основними пріоритетними складовими змісту купа методистів є:

• розробка та адаптація нормативних і регламентуючих документів;

• розробка цільових програм різного рівня;

• оновлення та відкриття нових підрозділів (центрів правової, ділової інформації, бібліотек-музеїв і т. п. );

• впровадження НІТехнологій та їх використання;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10