Библиотечно-библиографический менеджмент 46-54

План

46. Мета, функції та принципи маркетингу.  

47. Політика цін у бібліотеках.  

48. Види цін, які використовуються в бібліотечній практиці 

49. Рекламна діяльність бібліотеки. Основні види реклами.  

50. Принципи бібліотечного маркетингу.  

51. Законодавча база впровадження платних послуг.  

52. Принципи введення платних послуг.  

53. Створення позитивного іміджу бібліотеки за допомогою реклами.  

54. Застосування маркетингових досліджень в бібліотеках, методика їх проведень.


46
Мета, функції та принципи маркетингу.

Головний принцип маркетингу — орієнтація на споживача і його потреби, їхнє формування і максимальне задоволення. Реалізація цього принципу в усіх сферах виробничо-господарської діяльності здійснюється через менеджмент.

У маркетингу прийнято дотримання наступних п'яти основних принципів:

1. виробництво і продаж товарів повинні відповідати потребам покупців, ринкової ситуації і можливостям компанії;

2. повне задоволення потреб покупців і відповідність сучасному технічному й художньому рівню;

3. присутність на ринку на момент найбільш ефективно можливої ??реалізації продукції;

4. постійне оновлення продукції, що випускається чи реалізованої продукції;

5. єдність стратегії і тактики для швидкого реагування на мінливий попит.

Принципи маркетингу - найважливіші вихідні положення, на яких базується маркетингова діяльність.

Основна мета маркетингу — визначити величину попиту на конкретний товар, виражену в показниках обсягу продажів і його частки на ринку, і засобами маркетингу сприяти його досягненню. Інакше кажучи, завдяки саме маркетинговій концепції компанія одержує заплановані доходи (досягає мети).

Функції маркетингу полягають у дослідженні і формуванні його засобами організаційно-економічних умов здійснення відтворювальних процесів, забезпечуючи їхню безперервність, зниження витрат і рівень ефективності, достатній для розвитку організації. Інакше кажучи, за допомогою маркетингу виробничо-господарські організації комплексно вирішують проблеми споживача (замовника).

Основними функціями маркетингу є:

аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства),

виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, управління якістю і конкурентноздатністю продукції),

функція збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту),

управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз).

 

47. Політика цін у бібліотеках.

В сучасних умовах, які характеризуються формуванням конкурентного інформаційного середовища, більшої самостійності бібліотек при виробленні своєї політики в області номенклатури продукції і послуг, розширенням спектра наднормативного платного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів одним з важливих аспектів управління діяльністю конкретного бібліотечного закладу стає встановлення цін на послуги, додаткові послуги і продукцію. Визначаючи цінову політику, фахівцям маркетингових служб та керівникам бібліотеки важливо враховувати двоєдину роль ціни. З одного боку, як регулятора відносин між бібліотекою та суспільством (в особі користувачів), що впливає на доступність певних видів бібліотечних продуктів і послуг, з іншого боку фактора, що забезпечує рентабельний характер форм обслуговування, що дозволяє здійснювати подальшу реалізацію

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10