Библиотечный менеджмент как концепция управления

Майже десять років бібліотеки України функціонують в умовах глобальних суспільно-економічних перетворень. Цей час позначився на бібліотеках як складний період зміни пріоритетів, адаптації до ринкового середовища, прийняття нової моделі функціонування, засвоєння нетрадиційних технологій соціальної й економічної взаємодії, становлення в ролі суб'єкта господарювання - виробника бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг.

Головними і найбільш активними чинниками змін в організації діяльності бібліотеки є інформатизація і перехід на ринкові умови господарювання. Саме вони визначають процеси перетворення і подальшого розвитку, зумовлюють необхідність вибору нових цілей і нової стратегії сучасної бібліотеки.

Варто зазначити, що перетворення основних засад бібліотечної діяльності відбуваються по типу трансформації, тобто поступових, фрагментарних, часткових змін, які охоплюють більшу частину або основні елементи бібліотеки (1). За останнє десятиліття процеси трансформації бібліотеки істотно змінили практично всі аспекти її діяльності:

  • ідеологічно-світоглядний (відмова від місії ідеологічного закладу і сприйняття цивілізаційної, гуманістичної місії та інформаційно-освітніх пріоритетів),
  • фінансово-економічний (скорочення бюджетного фінансування, пошук і залучення додаткової фінансової підтримки, впровадження ринкових засад в організацію обслуговування користувачів, поява можливостей комерційної діяльності),
  • адміністративно-правовий (відмова від адміністративно-командних методів, зростання ролі регіональних повноважень, становлення бібліотеки як суб'єкта господарської діяльності і суб'єкта права, прийняття нових норм права, правовідношення та актів реалізації цих прав),
  • техніко-технологічний (широке впровадження нових технічних засобів й інформаційних технологій).

Таким чином, сучасний стан життєдіяльності бібліотеки – це стан переходу від режиму функціонування до режиму розвитку на новому соціально-економічному підгрунті. Важливим засобом забезпечення цілеспрямованої та ефективної діяльності бібліотеки як самостійного і самодостатнього суб'єкту господарювання є система управління. В умовах переходу до ринкової економіки саме управління бібліотекою, її керівництво – це та реальна і дієва сила, яка здатна вирішити існуючий соціально-економічний комплекс проблем, переорієнтувати і визначити цілі і стратегії, забезпечити необхідні умови життєдіяльності і розвитку.

Відомо, що управління - це специфічний вид діяльності, пов'язаний з процесом прийняття рішень

Управління необхідне кожній організації. В термінологічному словнику управління трактується як цілеспрямований вплив на колектив бібліотеки для організації і координації його діяльності в процесі реалізації цілей і завдань, які перед ним стоять (2). Цей підхід дещо звужує поняття управління, оскільки подає тільки один аспект існуючих засобів забезпечення цілеспрямованої діяльності бібліотеки та не відображає специфіку управління бібліотечною системою.

Сутність управлінської функції бібліотеки нерозривно пов'язана із закономірностями її розвитку. Тому не можна погодитися з твердженням про те, що зміст праці керівника бібліотеки має більшу спільність з діяльністю директора заводу, ніж з роботою бібліотекаря (3). В бібліотечній практиці використовуються, поряд із загальними законами теорії управління, специфічні засоби, які відображають безпосередньо сутність управлінської функції бібліотеки. Управління бібліотекою тісно пов'язане із закономірностями її діяльності і не може розглядатися як окремий елемент зовнішнього впливу. Управління – це функція діяльності, тому який зміст діяльності, таке й управління цим процесом. Отже, стосовно бібліотечної діяльності, розглядаємо управління як систему економічних, технічних і соціальних засобів, що забезпечують цілеспрямований вплив на ресурсну базу бібліотеки та сприяють їх взаємодії для досягнення найкращої соціальної, економічної, технологічної ефективності бібліотечної діяльності. Про якість управління бібліотекою свідчить безпосередньо результат її діяльності.

Такий підхід є

1 2 3 4 5 6 7