Биоэтика

План   

Біоетика   

ЩО ТАКЕ БІОЕТИКА?   

Народження біоетики   

Прогрес біомедичних наук   

Людські права   

Амб'єнтальна криза   

Ліберально-радикальна модель   

Соціологічно-утилітаристична модель   

Персоналістична модель   

Моральні критерії біоетики   

Принципи біоетики   

Принцип цілісності 

Принцип подвійного наслідку   

Принцип співпраці у злі 

Принцип солідарності та милосердя   

Тілесний та духовний вимір людини   

Цінність людського життя у Старому Завіті 

Цінність життя людини у Новому Завіті 

 

Біоетика

Що таке біоетика?

Етичні роздуми на тему цінності, якою є життя людини, з самого початку супроводжували християнст­во. Тематичний обсяг цієї проблематики у значній мірі збільшився завдяки швидкому прогресу біомедичних наук, який ознаменував особливо другу половину XX ст. Розшифрування геному людини, генна терапія, клонування тварин, можливість клонування людини, штучна зміна статі, екстракорпоральне запліднення, лікуван­ня з використанням ембріональної тканини, евтаназія, трансплантація органів, застосування трансгенних рос­лин для харчових цілей — це неповний перелік нових проблем, які потребують усвідомлення з біоетичних по­зицій. Цей розвиток супроводжується виникненням у кінці сімдесятих років минулого століття нової галузі етики, названої біоетикою.

Вперше термін біоетика ввів у 1971 році американський онколог Ренсселер Поттер з метою виокрем­лення вчення про моральність людської поведінки з біологічно-медичної галузі та інших соціально-орієнтова­них наук про життя. Ця дисципліна, за твердженням фахівців, опрацьовує методологію прийняття рішень, від­повідних до соціальної, медичної, психологічної та історичної точок зору.

Біоетика — це наука, що вивчає та аналізує моральність людських дій в біологічно-медичній галузі та в охороні здоров'я, стосовно її відповідності моральним нормам і вартостям.

Біоетика, яка зараз набуває статусу прикладної науки, запроваджується як дисципліна у вищих навча­льних закладах

Студенти-медики та фармацевти, лікарі-організатори, слухачі циклів підвищеної кваліфікації вивчають загальні питання біоетики та способи вирішення проблем, а також питання вартості життя людини, яке починиється з моменту запліднення, включаючи в собі: святість, гідність, недоторканість, відповідальність за життя людини та його охорону, адміністрацію людського життя та неморальність маніпуляції ним.

Однією з головних та гостро-актуальних тем біоетики є аборт, тому розглядається біологічний і антро­пологічний статуси людського ембріону. Крім питання самогубств, необхідної оборони, кари смерті, ведуться серйозні дискусії навколо евтаназії, як злочинної практики. Значна увага звертається на природні методи пла­нування сім'ї та засудження практики вживання контрацептивних засобів. Не менш болючими і складними є питання біоетики в хірургічній практиці, зокрема при трансплантації, штучному заплідненні і, можливому клонуванні. Всі ці біоетичні теми пов'язані із життям людини, ми будемо спільно розглядати на наших лекціях.

Безперечно, утвердження засад біоетики внесе відповідну частку в реалізацію заходів щодо розвитку духовності, підвищення моралі та формування здорового способу життя громадян.

Народження біоетики

Контекст у якому виникає біоетика, у другій половині

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы