Биофизика

більш прості організми, ізольовані клітини або культури клітин, де механізми, що вивчаються, влаштовані простіше. Застосовуються також чисто фізико-хімічні моделі, призначення яких полягає у виділенні явища в «чистому» вигляді з метою показу його сутності.

Сучасна біофізика використовує найновіші методи кількісного дослідження, що дає змогу одержувати кількісні залежності між змінами різних фізико-хімічних параметрів живої системи.

Удосконалення й розроблення в цьому напрямку методів з вимірювання електричних потенціалівіонних струмівдіелектричних властивостейелектропровідностіспектральних характеристикхемолюмінесценції та інших є важливим джерелом при розв'язанні багатьох проблем сучасної біології. Біофізика з'ясовує важливі практичні завдання і разом з іншими науками є теоретичною основою біології та медицини.

Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

Сучасна біофізика поділяється за спеціалізацією по рівню організації об'єктів чи явищ та методів:

wikipedia. org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB">радикалами, їх просторової будови й енергетики процесів, що в них відбуваються.
 • § Біофізика клітини вивчає фізико-хімічні основи функціонування клітини, будову й основні функції біологічних мембран (поверхневої плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органоїдів) — їх проникності, адгезивності, каталітичної активності, електро та хімозбудливості, — енергетичні процеси клітини, її механічні та електричні властивості.
 • § Біофізика органів чуття з'ясовує молекулярні фізико-хімічні механізми рецепції, вивчає процеси трансформації енергії зовнішніх стимулів у специфічні реакції нервових клітині механізмів кодування інформації в органах чуття.
 • § Біофізика складних систем досліджує явища та механізми системогенезу (еволюція, індивідуальний розвиток) та функціонування живих організмів чи біоценозів (соціуму), проблеми регулювання й саморегулюванняна рівні клітин, органів, організмів та біоценозів і біосфери в цілому.
 • § Теоретична і математична біофізика розглядає теоретичні основи біофізики, зокрема питання кінетики і термодинаміки, здійснює математичне моделювання біологічних процесів, структури та властивостей окремих макромолекул і субклітинних утворень (макромолекулярних комплексів).
 • § Прикладна біофізика є цільові дослідження питань прикладного характеру та використання знань, методів, контролю чи керування явищами задля прикладних розробок та їх застосування: медична, екологічна, розвитку, та технічні (біотехнічні) чи технологічні їх напрямки:
 • - інформатика, хоч не є грунтовним розділом біофізики, та дуже тісно пов’язана з нею в сфері біонічного підходу (інженеринг, нейронні мережі, моделювання);

  - біоінформатика, саме з позиції коммунікацій, програм та читання, запису, трансляції, сприйняття, обробки сигналів в природних біосистемах є грунтовним розділом біофизики сенсорних систем - психофізика, комунікативна та ергономічна біофізика;

  - біометрія - метрологічна, медична, ергономічна, біотехнічна, екологічна;

  - біомеханіка пов’язує функції та структуру опорно-рухового апарату з рухом біосистем - протезування, робототехніка, ергономіка, дизайн, архітектура;

  - біофізика еволюційних процесів та індивідуальний розвиток - системогенез, гомеостаз, формоутворення, ведучі чинники норми розвитку та життедіяльності та патогенезу і їх оздоровчий чи реабілітаційний, біомедичний, психофізичний аспекти);

  - біофізика періодичних (циклічних) процесів - біоритмологія та хрономедицина, адаптаційні механізми, періодичні процеси,

  1 2 3

  Похожие работы