Благотворительные фонды

благодiйних фондiв є залучення рiзних, переважно матерiально-фiнансових, ресурсiв та надання благодiйної допомоги. Таким чином, всi кошти, залученi благодiйним фондом, мають бути використанi для здiйснення безповоротньої безкорисливої допомоги. Найчастiше джерелами надходжень до благодiйних фондів є: благодiйнi внески, пожертви або дарунки вiд громадян, установ та органiзацiй (економiчних, релiгiйних. полiтичних, державних, iноземних); гранти від мiжнародних донорів; спадки, згідно з заповiтами, залишеними благодiйниками. банкiвськi відсотки з депозитних вкладiв або иншi пасивнi доходи. Благодйнi фонди найчастiше можуть виступати експертами у тій галузi, яка стосується об’єктів надання їхньої допомоги. Як правило, персонал благодiйних фондiв є високопрофесiйним, особливо у питаннях надання благодiйної допомоги.

Благодiйний внесок або благодiйна пожертва

Пожертва у грошовiй чи матерiальнiй формі, здiйснена особою або органiзацією для потреб іншої благодiйної, громадської, релiгiйної чи політичної організацiї. Благодiйний внесок (або пожертва) вноситься як демонстрацiйно (коли факт внесення благодійної допомоги документально фіксується у присутності внескодавця чи благодійника), так i таємно.

На Вiдмiну від благодiйних пожертв, благодiйнi внески найчастiше є легальним способом фiнансувания громадських, політичних, благодiйних та інших неприбуткових органiзацiй у тому розумiннi, що, приймаючи благодiйний внесок, органiзація повинна, за бажанням внескодавця (благодiйника), надати йому пiдтверджуючий документ про здiйснення акту благодiйностi. Такий підхiд сприяє пiдвищенню довiри до неприбуткових органiзацiй у фiнансовому планi, що стосується грошових i матерiальних надходжень.  

Благодiйна допомога

На вiдмiну від благодiйного внеску, благодйна допомога надається благодійними чи громадськими органiями, фондами, Фундаціями для громадян i організацій, які потребують матерiальної чи фiнансової пiдтримки.

 Благодiйна органiзацiя

Недержавна та неприбуткова органiзацiя, яка займаеться благодiйною роботою. Діяльність благодiйних органiзацiй провадиться на засадах самоврядування за участю волонтерiв. На відмiну від благодiйних фондiв, громадські органiзації не накопичують фiнансування (не створюють недоторканого капiталу), а проводять конкретнi благодійні акцii своїми власмими ресурсами (волонтерами, обладнамням, прмiщенням, коштами, ідеями тощо).  

Внесок

Дане поняття мае кілька значень

Зокрема „внеском” називають вкладений вiд себе дарунок або пожертву для будь-якої справи. Внески можуть бути вираженi як у фiнансово-матерiальнiй, так iнтелектуальнiй чи iншiй духовнiй або вiртуальнiй формi. Як правило, величина внеску не є дуже значною, а швидше типовою для великоi кількості людей. Громадськi, політичні та iншi публiчнi органiзації заохочують своїх членів робити посильнi фiнансові внески, що використовуються для потреб їх органiзацiй. Такий рiзновид внескiв називаеться членськими внесками. Розмiр членських внескiв у демократичних органiзацiях найчастiше визначається зборами усiх її членiв.

Ситуація, що існує в сфері благодійництва в Україні

Благодiйність важко назвати постiйною дiяльнiстю, оскiльки це поняття вiдноситься до категорiї мотивiв, якими ми послуговуємося, роблячи пожертву чи благодiйний внесок.

Як правило, ми рiдко замислюємось над тим, чому даємо грошi жебраку на вулицi. . . . Можливо, через те, що бачимо його потреби: їжа, одяг, мило, лiки тощо. Однак вуличнi жебраки мають суттєву відмiннiсть від громадських i благодiйних органiзацiй, чиї потреби не так помітні для нас. Жебраки збирають особисто для себе. Нерідко вуличне жебрацтво є способом доволi немалого заробiтку. Можна спостерiгати, як це явище поширюється. Адже достатньо з’явитися одному жебраковi на багатолюднiй вулиці, як наступного дня їх

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы