Бюджет движения денежных

План 

1. Загальні підходи до складання бюджету руху готівки.  

2. Процедура складання бюджету.

 

1. Загальні підходи до складання бюджету руху готівки

Бюджет руху готівки — це перелік усіх грошових надходжень та витрат підприємства за певний період часу, тобто це планування всіх готівкових операцій протягом року, кварталу або місяця. Він є заключним етапом процесу планування діяльності підприємства і показує його фінансову спроможність щодо виконання господарських планів. Бюджет стає одним з найважливіших інструментів планування в ринковій економіці, адже на практиці навіть прибуткові господарства часто змушені реорганізовувати або й зовсім припиняти свою діяльність у зв’язку з недостатньою забезпеченістю готівкою. Тому фактором успішного ведення справ є позитивне сальдо грошових коштів після сплати всіх зобов’язань. У вирішенні цієї проблеми й полягає призначення бюджету руху готівки.

Дві риси суттєво відрізняють бюджет руху готівки від плану господарської діяльності. По-перше, тут відображаються лише готівкові потоки підприємства та виключаються всі негрошові надходження і витрати. Так, у бюджеті не відображаються амортизація основних засобів, оплата праці натурою, бартер, власні корми, насіння, садивний матеріал тощо

По-друге, в бюджеті особливої важливості набувають строки одержання надходжень та здійснення витрат. Інакше кажучи, бюджет показує, коли саме очікуються грошові виплати й надходження і водночас на які потреби та за яку продукцію. Для найбільш точного і детального планування руху готівки бюджети розробляють на квартальній чи місячній основі. Оскільки сільськогосподарська галузь має сезонний цикл виробництва, який зумовлює великі зміни в сумах грошових надходжень та витрат щомісяця, нами рекомендується складання бюджету готівки на місячній основі.

Головне завдання бюджету — планування обсягів і термінів надходження коштів та здійснення витрат, розрахунок достатності власних грошових коштів для їх фінансування й визначення потреби у кредиті. Бюджет також допомагає у проведенні оцінки ліквідності підприємства та показує, чи зможе господарство вчасно повернути кредити і розрахуватися за іншими своїми зобо­в’язаннями. З погляду фінансово-кредитних установ бюджет є одним з необхідних інструментів для обґрунтування спроможності підприємства повернути залучені кошти.

Крім того, бюджет руху готівки забезпечує ефективність управління фінансовою діяльністю підприємств у таких напрямах:

— Планування руху готівки допомагає здійснити правильний вибір часу придбання товарно-матеріальних цінностей та строків повернення боргів для зведення розмірів позичкового капіталу до мінімуму. Наприклад, капітальні витрати й страхові платежі можуть (і за можливості повинні) бути перенесені на той час, коли очікуються значні готівкові надходження.

— Бюджет використовується для аналізу платоспроможності господарства, тобто можливості вчасно виплачувати заробітну плату працівникам, борги — постачальникам, платежі — до бюджету та позабюджетних фондів. Таким чином, за його допомогою наочно показано зростання чи зменшення загальної заборгованості підприємства на кінець планованого періоду.

— Прогнозування руху грошових коштів може допомогти у визначенні шляхів зменшення загальної суми податків завдяки правильному вибору часу реалізації продукції та придбання ресурсів.

— Завдяки прогнозуванню періоду отримання грошових надходжень виникає можливість одержання знижок при купівлі матеріальних ресурсів у цей період шляхом сплати за них готівкою.

— Бюджет допомагає уникнути залучення надлишкових кредитів і

1 2 3 4 5 6 7