Бюджетный дефицит - понятие, виды, причины возникновения, способы покрытия

План

Вступ.

  1. Поняття та види бюджетного дефіциту.
  2. Види дефіциту за класифікацією зарубіжних вчених, причини його виникнення.
  3. Способи покриття бюджетного дефіциту.

Висновок.


Вступ

У даній роботі розкрито зміст поняття “Бюджетний дефіцит як економічної категорії”.

Розглянуто його види, що розглядають знаменитими вченими-економістами. Також досліджено причини його виникнення, джерела та способи покриття згідно з Бюджетним Кодексом України. Велику увагу приділено тому, який обіг бюджетного дефіцит був характерним для всього періоду української незалежності, як і за допомогою чого він покривався.

Висвітлено вплив бюджетного дефіциту на стан економіки і які джерела його покриття будуть мати найменший вплив для функціонування  економіки.

І. Поняття та види бюджетного дефіциту

Бюджетний дефіцит— перевищення видатків над постійни­ми доходами (податки та податкові доходи бюджету). За наявно­сті бюджетного дефіциту встановлюються джерела його покрит­тя (державні позики, емісія грошей).

Причиною бюджетного дефіциту є потреба держави витрачати коштів більше, ніж це дозволяють фінансові можливості. Уник­нути дефіциту теоретично досить просто — скоротити видатки або збільшити податки. Однак на практиці, як правило, це зроби­ти досить важко, а іноді й неможливо.

Бюджетний дефіцит є складним явищем, яке не може маги однозначної оцінки

Визначають різні види бюджетного дефіциту.

За формою прояву бюджетний дефіцит поділяється на відкри­тий і прихований:

•  відкритий — офіційно визнаний у законі про бюджет;

•  прихований — офіційно не визнається. Його форми: зави­щення планових обсягів доходів; включення до складу доходів бюджету джерел покриття бюджетного дефіциту. Прихований дефіцит — негативніше явище, ніж відкритий.

За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває вимуше­ним і свідомим.

Вимушений є наслідком низького рівня виробництва ВВП і зумовлений недостатністю фінансових ресурсів у країні.

Свідомий визначається характером фінансової політики держа­ви — вона намагається знизити рівень оподаткування для стиму­лювання економіки. Недостатні ресурси держава мобілізує за до­помогою позик. Крім того, використання державних позик не­обхідне для регулювання фінансового ринку, індикатором якого є державні цінні папери. Для них встановлюється мінімальний рі­вень процентних ставок за максимальної надійності — за їх до­помогою держава стимулює або стримує фінансовий ринок.

За напрямом дефіцитного фінансування розрізняють активний і пасивний бюджетні дефіцити.

Активний — це спрямування коштів на інвестиції в економіку, що сприятиме зростанню ВВП.

Пасивний — покриття поточних витрат.

Джерелами покриття дефіциту виступають:

1) державні позики;

2) грошова емісія.

Використання державних позик вимагає:

• наявності тимчасово вільних коштів у кредиторів держави; « довіри з боку кредиторів до держави;

• заінтересованості кредиторів (досягається за рахунок висо­ких гарантій повернення боргу і процентної політики);

• наявності реальних доходів від використання позичених грошових коштів, які дають  можливість  повернути борги  і сплатити проценти.

ІІ. Види дефіциту з класифікацією зарубіжних вчень, причини його

1 2 3 4 5

Похожие работы