Государство и политическая система общества

ЗМІСТ

Вступ.  

1. Поняття та ознаки політичної влади.  

2. Структурно-функціональна характеристика політичної системи суспільства.

3. Місце та роль держави в політичній системі суспільства.  

Висновки.  

Список використаних джерел.


Вступ

Різноманітні політичні явища, що відбуваються в суспільстві, взаємозв’язані та становлять самодостатню цілісність. Означена властивість політичних явищ вкладається в поняття “політична система”.

Кожне суспільство складається з певної кількості досить складних підсистем (сфер): виробничої, соціальної, духовної та політичної, до якої входять інститути держави і влади. Усі ці системи характеризуються притаманними лише їм структурою, функціями, цінностями, нормами, цілями тощо. Політична підсистема покликана створювати сприятливі умови для ефективної діяльності всіх ланок суспільної системи, для повної реалізації інтересів усіх членів суспільства. Кожна з підсистем (сфер) людського суспільства може зберігати життєздатність і функціонувати лише за умови, що всі інші бездоганно чи хоча б задовільно виконуватимуть свої функції.

Політична система гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішення соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам.

Політика є важливим компонентом життєдіяльності будь-якого суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя. Як соціальне явище політика носить відносно самостійний характер, і її розвиток відбувається на основі своїх власних об’єктивних закономірностей

Але сутнісний аналіз цього соціального явища не може бути повним і зрозумілим без виявлення його взаємодії з іншими явищами і процесами політичного простору суспільного життя.

Тому, політична система як одна із частин або підсистем соціальної системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин, їхні елементи та взаємозв’язок між ними, функції та ін. Тобто поняття політичної системи дає можливість розкрити цілісність, динамізм і структуру політичного життя, його якісні характеристики, що визначаються насамперед місцем і роллю самої політики у суспільстві.

Наукове знання про політичні системи, на сучасному етапі є результатом значного розвитку. Так, історично першим інститутом політичної системи була держава. Але в умовах нерозвиненого політичного життя, властивого традиційним суспільствам, діяльність політичної системи, по суті, обмежувалася функціонуванням державних інститутів. Правда, поряд існували інші формальні і неформальні об’єднання, які відігравали значну, а інколи і провідну політичну роль.

Політична система суспільства досліджувалася протягом багатьох століть, починаючи від Арістотеля. Але справді вагомих результатів пощастило досягнути лише у ХХ ст. після застосування американським теоретиком Д. Істоном методу системного аналізу. Це дало можливість вченим перейти від визначення фактів до розроблення загальної теорії, поза як окремі факти мають значення лише в рамках загальних моделей, які сприяють чіткішому уявленню про функціонування політичних систем.

Держава є одним із найважливіших інститутів будь-якого суспільства, що формувався і вдосконалювався разом із розвитком людської цивілізації. За нинішніх умов державі не знайдено адекватного замінника, і напевне, не буде знайдено в найближчому майбутньому. Вона концентрує в собі владні відносини, які торкаються інтересів і потреб усіх членів суспільства.

Метою даної курсової роботи є дослідження держави і політичної системи суспільства.

Об’єктом дослідження є безпосередньо політична система суспільства. Предметом дослідження виступає держава.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные