Деятельность судебных и правоохранительных органов по обеспечению прав, свобод и обязанностей человека и гражданина

Діяльність судових і правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина

Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина закріплюється на конституційному рівні та поточним законодавством. Конституція України закріплює основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Значна їх більшість передбачена міжнародними документами з прав людини. Висхідним принципом при цьому є те, що права і свободи людини і громадянина, передбачені Конституцією України, не є вичерпними. При прийнятті нових законів або внесення змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У Конституції України знайшла своє відображення і система органів, що покликана забезпечувати реалізацію прав людини. Ця система ґрунтується на тому принципі, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Конституційну систему органів захисту прав людини відбито у принципі поділу влад, що характеризує організацію і діяльність органів державної влади. Конституція України (ст. 6) закріплює, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1, с. 5]

Законодавчий та виконавчі органи здійснюють заходи щодо захисту прав людини в межах і відповідно до повноважень, установлених Конституцією, законами України та іншими нормативно-правовими актами. Кожен має право звертатися по захист своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Одне з провідних місць у системі органів державної влади з гарантування прав і свобод людини належить Верховній Раді України. Це пов’язано з тим, що згідно з Конституцією України (ст. 75) Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в Україні. На неї покладається завдання нормативного закріплення, по-перше, всієї сукупності прав і свобод, якими наділяється людина і громадянин, по-друге, визначення системи захисту даних прав і свобод [2, с. 208-209].

Як орган державної влади Верховна Рада України захищає права і свободи людини і громадянина шляхом здійснення повноважень, покладених на неї згідно зі ст. 85 Конституції України і, зокрема, кожний народний депутат, як державний службовець, який входить до конституційного складу Верховної Ради України, також здійснює захист прав і свобод людини шляхом виконання покладених на нього посадових обов’язків. У теорії конституціоналізму виокремлюється низка функцій парламенту: а) законодавча; б) установча; в) парламентського контролю та ін. У процесі реалізації законодавчої функції парламент України лише законами України визначає права і свободи людини та громадянина, гарантії цих прав і свобод, а також громадянство, правосуб’єктність громадян та правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Реалізуючи установчу функцію, Верховна Рада України забезпечує належну кадрову політику з призначення на посади представників виконавчої і судової гілок влади, які за своїми професійними обов’язками зобов’язані забезпечувати права і свободи людини та громадянина.

Реалізуючи парламентський контроль, Верховна Рада України забезпечує своєчасне і точне виконання Державного бюджету через реалізацію повноважень Рахункової палати та забезпечення прав і свобод людини та громадянина через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные