Динамические макроэкономические модели

відповідних секторах;

si = Ii/Yi — частка інвестицій в і-й сектор у загальному обсязі

інвестицій;  — продуктивність праці в і-му

секторі.

Останнє рівняння моделі можна подати в іншій формі:

 

де yi = Yi/L продуктивність і-го сектора, тобто випуск продукції

і-го типу на одного зайнятого в економіці, причому yi = qifi(ki).

В цій моделі параметри а0, а1, а2, m0, m1, m2 ендогенні, що вважаються сталими, а параметри q0, q1, q2, s0, s1, s2 є управляючими.  

3. Динамічні міжгалузеві балансові моделі

Розглянуті в попередній темі міжгалузеві балансові моделі є статичними, тобто такими, в яких усі залежності стосуються одного й того самого моменту часу. Ці моделі можуть розроблятися лише для окремо взятих періодів, причому в межах таких моделей не встановлюється зв’язок із попередніми чи наступними періодами. Економічна динаміка відображається, таким чином, поза рамками побудованих моделей, що, очевидно, вносить певне спрощення та звужує можливості аналізу.

До таких спрощень насамперед варто віднести те, що у статичних МГБ не аналізуються розподіл, використання та виробнича ефективність інвестицій. Інвестиції винесено зі сфери виробництва до сфери кінцевого використання разом із предметами споживання та невиробничих витрат, тобто включено до кінцевого продукту

Розглянемо динамічну модель, побудовану як розвиток статичної МГБ, де виробничі капітальні вкладення виокремлюються зі складу кінцевої продукції, досліджується їхня структура і вплив на зростання обсягу виробництва [4, 5]. В основу побудови моделі у вигляді динамічної системи рівнянь покладено математичну залежність між обсягом капітальних вкладень і приростом продукції. Розв’язок системи, як і в разі статичної моделі, приводить до певних рівнів виробництва, але в динамічному варіанті на відміну від статичного ці шукані рівні залежать від обсягів виробництва в попередніх періодах.

Принципову схему квадрантів І і ІІ динамічного міжгалузевого балансу ілюструє табл.  2.

Модель містить дві матриці міжгалузевих потоків. Матриця поточних виробничих витрат з елементами xij збігається з відповідною матрицею статичного балансу. Елементи другої матриці ΔФij показують, яку кількість продукції i-ї галузі в поточному періоді j-та галузь спрямовує як виробничі капітальні вкладення у свої основні фонди. Матеріально це виражається у прирості обсягів виробничого устаткування, споруджень, виробничих площ, транспортних засобів тощо в галузях, що споживають відповідну продукцію.

Таблиця 2

Принципова схема динамічного балансу

Галузі, що

виробляють продукцію

Галузі, що споживають

продукцію

Міжгалузеві потоки

капітальних вкладень

Кінцевий продукт

Валовий продукт

1

2

n

1

2

n

1

x11

x12

x1n

DФ11

DФ12

DФ1n

Y1

X1

2

x21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы