Динамические макроэкономические модели

політики, а й виокремлювати фактори, динаміка яких може вплинути на виконання цільового орієнтиру з економічного зростання: грошового мультиплікатора, швидкості обігу грошей, внутрішнього кредиту, зовнішніх активів тощо.

Оскільки розглянута щойно модель складається більш ніж зі ста рівнянь і тотожностей, то ми не наводимо її специфікації, а лише окреслюємо зміст головних її блоків. Загалом макроеконометричні моделі можуть містити сотні змінних і рівнянь, часто із взаємозалежними змінними, що ускладнює ідентифікацію таких систем.

Завершуючи огляд макроеконометричних моделей, зауважимо, що побудова, ідентифікування та оцінювання таких моделей є доволі складним завданням, до розв’язання якого залучаються цілі наукові організації та інститути (в Україні макроеконометричні моделі розробляють в Інституті економічного прогнозування, Інституті економіки НАН України, Інституті кібернетики ім.  В.  М.  Глушкова тощо).

Список основної літератури

  1. Багриновский К.  А. Модели и методы экономической кибернетики. — М. : Экономика, 1973. — 206 с.
  2. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. — М. : Физматгиз, 1963. — 275 с.
  3. Браславец М.  Е. , Гуревич Т.  Ф. Кибернетика. — К. : Вища шк. , 1977. — 325 с.
  4. Винер Н. Кибернетики или управление и связь в животном и машине. — М. : Сов. радио, 1958. — 216 с.
  5. Глушков В.  М. Введение в кибернетику. — К. : Изд-во АН УССР, 1964. — 324 с.
  6. Кобринский Н.  Е. Основы экономической кибернетики. — М. : Экономика, 1969. — 255 с.
  7. Кобринский Н.  Е. , Майминас Е.  З. , Смирнов А.  Д. Экономическая кибернетика. — М. : Экономика, 1982. — 408 с.
  8. Кравченко Р.  Г. , Скрипка А.  Г. Основы кибернетики. — М. : Экономика, 1974. — 279 с.
  9. Ланге О. Введение в экономическую кибернетику: Пер. с польск. — М. : Прогресс, 1968. — 298 с.

10. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. — М. : Экономика, 1975.

11. Основы кибернетики. Теория кибернетических систем. Под ред. проф. Пупкова К.  А. Учеб. пособие для вузов. — М. : Высш. шк. , 1976. — 408 с

12. Петраков Н.  Я. Кибернетические проблемы управления экономикой. — М. : Наука, 1974. — 160 с.

13. Пономаренко Л.  А. Основи економічної кібернетики: Підручник. — К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2002. — 432 с.

14. Потехин И.  П. , Гольман А.  Ф. Кибернетика для экономистов. — Ижевск, Ин-т экономики и управления УдГУ, 2002. — 189 с.

15. Словарь по кибернетике. Под ред. В.  С.  Михалевича. — К. : Гл ред. УСЭ им. М.  П.  Бажана, 1989. — 751 с.

16. Терехов Л.  Л. Кибернетика для экономистов. — М. : Финансы и статистика, 1983. — 191 с.

17. Хоменко Л.  Г. История отечественной кибернетики и информатики. — К. : Ин-т кибернетики им. В.  М.  Глушкова НАН Украины, 1998. — 455 с.

18. Экономическая кибернетика: Учеб. пособие. — Донецкий гос. ун-т. — Донецк, ДонГУ, 1999 — 397 с.

19. Эртли-Каякоб П. Экономическая кибернетика на практике. — М. : Экономика, 1983. — 160 с.

20. Эшби У.  Р. Введение в кибернетику. — М. : Мир, 1959. — 432 с.

21. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика). — М. : Прогресс, 1971. — 340 с.

22. Черняк Ю.  И. Системный анализ в управлении экономикой. — М. : Экономика, 1975.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы