Дисципліна праці

на три види: типові, галузеві й локальні.

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються міністерствами і відомствами за погоджен­ням з відповідними профспілковими органами. У цих актах враховується специфіка галузі відносно режиму праці й відпо­чинку, обов'язків працівників.

Права й обов'язки сторін трудового договору становлять основу його змісту і визначаються як безпосередньо в догово­рі, так і законодавством на рівні централізованих і локаль­них норм.

До основних трудових обов'язків працівників відносять­ся: працювати чесно, сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження власни­ка або уповноваженого ним органу, підвищувати продуктив­ність праці, поліпшувати якість продукції, дотримуватися технологічної дисципліни, вимог охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Основні обов'язки закріплені в ст. 139 КЗпП України.

Спеціальні обов'язки, в яких відображається специфіка виробництва конкретного підприємства або конкретної тру­дової функції, встановлюються нормативними актами (ста­тутами про дисципліну; статутами підприємств; локальни­ми актами про правовий статус окремих підрозділів, поса­дових осіб; наказами і розпорядженнями).

Певну специфіку мають основні трудові обов'язки дер­жавних службовців.

Надзвичайно важливе місце в забезпеченні дисципліни праці належить оцінці праці. За результатами позитивної оцінки до працівника може застосовуватися заохочення. У правових нормах різного рівня (від централізованих до ло­кальних) встановлена система стимулювання праці: види заохочень, підстави для заохочення і порядок їх застосування.


Список використаної літератури

 1. Борисов Б. А. Дисциплина труда / / 1997. - №2.
 2. Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №52. — Ст. 490
 3. Глазырин В. В. , Хныкин Г. В. Основные условия эф­фективности стимулов трудовой активности рабочих и слу­жащих // Труды ВНИИСЗ. - 1986. - Вып. 32.
 4. Дисциплінарний статут прокурату­ри України, затверджений постановою Верховної Ради Украї­ни від 6 листопада 1991 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №4. — Ст. 15;
 5. Калганова М. Мотивы и стимулы соблюдения трудовой дисциплины // Трудовое право. — 1999. — №3. — С. 28—32.
 6. Кравченко А. Управленческие революции // Социа­листический труд. — 1991
  — №1;
 7. Курилов В. И. Социально-правовые средство формиро­вания поведения личности в сфере несамостоятельного труда // Правоведение. — 1998. — №2.
 8. Мескон М. Х. , Альберт М. , Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М. : Дело, 1992
 9. Постанова Кабі­нету Міністрів України "Про застосування контрактної фор­ми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності" від 19 березня 1993 p. // ЗП України. — 1993. — №6. — Ст. 121.

10. Праця і зар­плата. — 2001. — №29. — Листопад.

11. Смирнов О. В. Внутренний трудовой распорядок на пред­приятии. - М. , 1980.

12. Соболев С. А. Трудовое законодательство и мотивация поведения человека // Государство и право. — 1995. — №1.

13. Соболев С. А. Трудовое законодательство о поощрениях и дисциплинарных взысканиях в России и на Украине // Государство и право. — 1993. — №8.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные